Hotărârea nr. 912/2005

privind respingerea propunerii de aprobare a planului de ampasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. 9890 si 9891 Oradea si concesionarea directa a suprafetei de 37 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9891 Oradea in favoarea SC Comalim

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind respingerea propunerii de aprobare a planului de ampasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. 9890 și 9891 Oradea și concesionarea directă a suprafeței de 37 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9891 Oradea în favoarea SC Comalim 84 Martin SA în vederea extinderii spațiului comercial situat în Oradea, B-dul Dacia nr.56 - bl. U3

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.159.617 din 13.12.2005 prin care Primaria Municipiului Oradea prin Direcția Patrimoniu propune aprobarea planului de ampasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. 9890 și 9891 Oradea și concesionarea directă a suprafeței de 37 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9891 Oradea în favoarea SC Comalim 84 Martin SA în vederea extinderii spațiului comercial,

Nr. cadastrale 9890 și 9891 provin din nr. topo 4842/73 înscris în CF 83250 Oradea proprietate a municipiului Oradea,

Conform CF 61663 Oradea, SC Comalim 84 Martin SA este proprietara Spațiului comercial de la parterul blocului U3 din Ortadea, B-dul Dacia nr. 56,

Prin Certificatul de urbanism nr. 2606/29.08.2005 și Avizul CMUAT nr.725/2005 s-a avizat favorabil realizarea extinderii la spațiul comercial existent aflat în proprietatea SC Comalim 84 Martin SA.

În baza Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, În conformitate cu art. (15) din Legea nr. 50 /1991 privind autorizarea executării construcțiilor reactualizată și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit.„f”, „g”, „h” și art. 46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se respinge propunerea de aprobare a constituirii nr. cadastrale 9890 și 9891 Oradea.

Art.2. Se respinge propunerea de aprobare a Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale nr. 9890 și 9891 Oradea.

Art.3. Se respinge propunerea de concesionare directă a suprafeței de 37 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9891 Oradea în favoarea SC Comalim 84 Martin SA în vederea extinderii spațiului comercial.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Primăria municipiului Oradea,

  • -  Direcția Patrimoniu,

  • -  Serviciul Patrimoniu,

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Biroul Carte Funciară,

  • -  SC Comalim 84 Martin SA, prin grija Direcției Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Matei Oradea, 22 decembrie 2005

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Nr.912.

Hotărârea a fost adoptată cu: 1 vot „pentru”, 5 voturi „abțineri”, 19 „voturi”împotrivă

Florian Dacin