Hotărârea nr. 910/2005

privind acceptarea donatiei d-lui Spinu Alexandru si Spinu Zinaida reprezentând suprafata totala de 149 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 5688/2 inscris in CFndf 7790 Oradea si 5688/4 inscris in CFndf 7950 Oradea, situat in Oradea zona Oncea, c

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-lui Spînu Alexandru și Spînu Zinaida reprezentând suprafața totală de 149 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 5688/2 înscris în CFndf 7790 Oradea și 5688/4 înscris în CFndf 7950 Oradea, situat în Oradea zona Oncea, cu destinația de ”drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.159.734 13.12.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune acceptarea de către Consiliul Local a donației d-lui Spînu Alexandru reprezentând suprafața totală de 149 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 5688/2 înscris în CFndf 7790 Oradea și 5688/4 înscris în CFndf 7950 Oradea, situat în Oradea zona Oncea, cu destinația de ”drum public”.

Prin Planul Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 832/2005 s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casa familiala și reglementare accese nr cadastral 5688 Oradea, zona Oncea,

Pentru realizarea accesului la parcela cu nr cadastral 5688 Oradea este necesară reglementarea profilului străziilor realizate prin prelungirea str. I.Alexi și str.I.P.Pincio pe prospectul drumurilor de exploatare identificate cu nr topo 3953 și 3954,

Conform ofertei de donație autentificată cu nr. 1825/01.11.2005 și 6238/23.11.2005 dl. Spînu Alexandru și Spînu Zinaida donează Municipiului Oradea suprafața totală de 149 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 5688/2 înscris în CFndf 7790 Oradea și 5688/4 înscris în CFndf 7950 Oradea, situat în Oradea zona Oncea,

În baza art.7 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit.„f”, art. 46 alin.(2) și art 123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Spînu Alexandru și Spînu Zinaida reprezentând suprafața de 149 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 5688/2 înscris în CFndf 7790 Oradea și 5688/4 înscris în CFndf 7950 Oradea, situat în Oradea zona Oncea.

Art.2. Se aprobă trecerea suprafeței de 149 mp. teren identificat cu nr. cadastrale 5688/2 înscris în CFndf 7790 Oradea și 5688/4 înscris în CFndf 7950 Oradea în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Direcția Patrimoniu,

  • •  Serviciul Patrimoniu,

  • •  Birou Contabilitate Publică Sit.Financiara,

  • •  Compartiment Finalizări în Construcții,

  • •  dl. Spînu Alexandru și Spînu Zinaida, prin grija Direcției Patrimoniu.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mircea Matei


    CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 22 decembrie 2005

Nr.910.

Dacin