Hotărârea nr. 908/2005

privind respingerea concesionarii directe a suprafetei de 44 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9890 Oradea in favoarea SC Adrian SRL in vederea extinderii spatiului comercial situat in Oradea, B-dul Dacia nr.58 – bl. U3

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind respingerea concesionării directe a suprafeței de 44 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9890 Oradea în favoarea SC Adrian SRL în vederea extinderii spațiului comercial situat în Oradea, B-dul Dacia nr.58 - bl. U3

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.159.616 din 13.12.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea concesionării directe a suprafeței de 44 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9890 Oradea în vederea extinderii spațiului comercial,

Nr. cadastral 9890 provine din nr. topo 4842/73 înscris în CF 83250 Oradea proprietate a municipiului Oradea,

Conform CF 48243 Oradea, SC Adrian SRL este proprietara Spațiului comercial de la parterul blocului U3 din Ortadea, B-dul Dacia nr. 58,

Prin Certificatul de urbanism nr. 2608/29.08.2005 și Avizul CMUAT nr.724/2005 s-a avizat favorabil realizarea extinderii la spațiul comercial existent aflat în proprietatea SC Adrian SRL,

În baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În conformitate cu art. (15) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor reactualizată și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit.„f”, „g”, „h” și art. 46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se respinge concesionarea directă a suprafeței de 44 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9890 Oradea în favoarea SC Adrian SRL în vederea extinderii spațiului comercial.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Primăria municipiului Oradea,

  • -  Direcția Patrimoniu,

  • -  Serviciul Patrimoniu,

  • -  SC Adrian SRL, prin grija Direcției Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Matei Oradea, 22 decembrie 2005

Nr.908.

Hotă râ rea a fo st adoptată cu : 2 vot uri „pe n tru”, 8 voturi „abți neri”, 15 „voturi”împotrivă

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin