Hotărârea nr. 907/2005

privind acceptarea donatiei d-lui Cipleu Ovidiu reprezentând suprafata de 48 mp. teren identificat cu nr. cadastral 4313/1 dezmembrat din nr. cadastral 4313 inscris in CFndf 2711 Oradea, situat in Oradea str. Beldiceanu nr. 77, cu destinatia de ”drum pub

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-lui Cipleu Ovidiu reprezentând suprafața de 48 mp. teren identificat cu nr. cadastral 4313/1 dezmembrat din nr. cadastral 4313 înscris în CFndf 2711 Oradea, situat în Oradea str. Beldiceanu nr. 77, cu destinația de ”drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.159.594 din 13.12.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune acceptarea de către Consiliul Local al municipiului Oradea a donației d-lui Cipleu Ovidiu reprezentând suprafața de 48 mp. teren identificat cu nr. cadastral 4313/1 dezmembrat din nr. cadastral 4313 înscris în CFndf 2711 Oradea, situat în Oradea str. Beldiceanu nr. 77, cu destinația de ”drum public”

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 280/2005 s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu - Casa familială - str. N. Beldiceanu nr. 77 nr. cadastral l 4313 - Oradea,

Pentru reglementarea profilului strazii N. Beldiceanu în zona menționată se impune donarea suprafeței de 48 mp. teren identificat cu nr. cadastral 4313/1 dezmembrat din nr. cadastral 4313 înscris în CFndf 2711 Oradea, proprietatea d-lui Cipleu Ovidiu, cu destinația ”drum public”.

Conform ofertei de donație autentificată cu nr. 3029/13.12.2005 dl. Cipleu Ovidiu donează Municipiului Oradea suprafața de 48 mp. teren identificat cu nr. cadastral 4313/1 dezmembrat din nr. cadastral 4313 înscris în CFndf 2711 Oradea, cu destinația de ”drum public”.

În baza art.7 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit.„f”, art. 46 alin.(2) și art 123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Cipleu Ovidiu reprezentând suprafața de 48 mp. teren identificat cu nr. cadastral 4313/1 dezmembrat din nr. cadastral 4313 înscris în CFndf 2711 Oradea, situat în Oradea str. Beldiceanu nr. 77.

Art.2. Se aprobă trecerea suprafeței de 48 mp. teren identificat cu nr. cadastral 4313/1 dezmembrat din nr. cadastral 4313 înscris în CFndf 2711 Oradea în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Direcția Patrimoniu,

  • •  Serviciul Patrimoniu,

  • •  Compartiment Finalizări în Construcții,

  • •  dl. Cipleu Ovidiu, prin grija Direcției Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Matei Oradea, 22 decembrie 2005

Nr.907.

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 „voturi”împotrivă

Dacin

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian