Hotărârea nr. 906/2005

privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7037 si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea a suprafetei de 7316 mp. teren identificat cu nr. cadastral 7037, in vederea realizarii un

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Â R Â R E

privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7037 și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 7316 mp. teren identificat cu nr. cadastral 7037, în vederea realizării unui drum public

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.159.609 din 13.12.2005, prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7037 și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 7316 mp. teren identificat cu nr. cadastral 7037, în vederea realizării unui drum public,

Terenul cu nr. cadastral 7037 s-a constituit, din teren aflat la dispoziția Comisiei de aplicare a legii fondului funciar,

Ținând cont de prevederile art. 26 alin.(1) din Legea nr 18/1991 republicată privind Legea fondului funciar,

Având în vedere Legea nr. 213/1998 privind proprietatea privată și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 alin.(2) lit. f) și art.46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a cotelor părți din următoarele nr. topo :

 • -     44/26.348 mp din nr. topo 509/8 înscris în CF nr. 315 Seleuș;

 • -  2275/3.355 mp din nr. topo 477/4 înscris în CF nr. 5 Seleuș

 • -  3850/56.977 mp din nr. topo 489/8 înscris în CF nr. 375 Seleuș

 • -  1147/13.199 mp din nr. topo 486/16 înscris in CF nr. 7759 Seleuș

Art.2. Se aprobă constituirea nr. cadastral 7037 Oradea astfel:

Nr.topo.din care se constituie nr.cadastral

Nr.C.F. în care este înscris nr.topo.

Suprafata de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafata ce se dezlipeste din nr.topo.si se constituie în nr.cadastral

-mp-

509/8

315 Seleuș

26.348

44

477/4

5 Seleuș

3.355

2.275

489/8

375 Seleuș

56.977

3.850

486/16

7759 Seleuș

13.199

1.147

Total suprafață     nr. cadastral

7.316

Art.3. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr cadastral 7037 Oradea:

Nr.cadastral al corpului de proprietate

Suprafata -mp-

Proprietar

Observatii

7037

7.316

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

Art.4. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeței de 7.316 mp. teren identificat cu nr. topo 7037, reprezentând ”drum public”.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Direcția Patrimoniu,

 • •   Serviciul Patrimoniu,

 • •   Birou Cadastru Topografi,

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚÂ Mircea Matei


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR,


Oradea, 22 decembrie 2005

Nr.906.

Florian Dacin