Hotărârea nr. 905/2005

privind acceptarea donatiei d-lui Dale Nistor Calin si sotia Dale Sanda, d-lui Flora Alexandru si sotia Flora Laura – Andreea si a d-lui Botos Tibor - Csaba reprezentând suprafata de 567 mp. teren identificat cu nr. cadastral 11/17 inscris in CFndf

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind acceptarea donației d-lui Dale Nistor Călin și soția Dale Sanda, d-lui Flora Alexandru și soția Flora Laura - Andreea și a d-lui Botoș Tibor - Csaba reprezentând suprafața de 567 mp. teren identificat cu nr. cadastral 11/17 înscris în CFndf 6190 Oradea, situat în Oradea str. Fagetului, cu destinația de ”drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.159.598 din 13.12.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune acceptarea de către Consiliul Local a donației d-lui Dale Nistor Călin și soția Dale Sanda, d-lui Flora Alexandru și soția Flora Laura - Andreea și a d-lui Botoș Tibor - Csaba reprezentând suprafața de 567 mp. teren identificat cu nr. cadastral 11/17 înscris în CFndf 6190 Oradea, situat în Oradea str. Fagetului, cu destinația de ”drum public”,

Planul Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.276/2005 reglementează parcelarea terenului pentru locuințe str. Fagetului - nr. cadastral 11/1 Oradea,

Pentru realizarea accesului la parcelele nou create este necesară constituirea unei strazi noi din strada Fagetului,

Conform Ofertei de donație autentificată cu nr. 458/21.03.2005 dl. Dale Nistor Călin și soția Dale Sanda, dl. Flora Alexandru și soția Flora Laura - Andreea și dl. Botoș Tibor - Csaba reprezentând suprafața de 567 mp. teren identificat cu nr. cadastral 11/17 înscris în CFndf 6190 Oradea, situat în Oradea str. Fagetului,

În baza art.7 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 alin.(2) lit.„f”, art.46 alin.(2) și art 123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Dale Nistor Călin și soția Dale Sanda, d-lui Flora Alexandru și soția Flora Laura - Andreea și a d-lui Botoș Tibor - Csaba reprezentând suprafața de 567 mp. teren, identificat cu nr. cadastral 11/17 înscris în CFndf 6190 Oradea, situat în Oradea str. Fagetului.

Art.2. Se aprobă trecerea suprafeței de 567 mp. teren identificat cu nr. cadastral 11/17 înscris în CFndf 6190 Oradea, situat în Oradea în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Direcția Patrimoniu,

 • •   Serviciul Patrimoniu,

 • •   Birou Contabilitate Publică Sit.Financiara,

 • •  Compartiment Finalizări în Construcții,

 • •   dl. Dale Nistor Călin și soția Dale Sanda, prin grija Direcția Patrimoniu,

 • •  dl. Flora Alexandru și soția Flora Laura - Andreea, prin grija Direcția Patrimoniu,

 • •  dl. Botoș Tibor - Csaba, prin grija Direcția Patrimoniu.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mircea Matei


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR


Oradea, 22 decembrie 2005 Nr.905.

Florian Dacin