Hotărârea nr. 903/2005

privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 3107 mp. teren identificat cu nr. cadastral 1331 Oradea in favoarea Casei de Cultura a Sindicatelor in vederea notarii cladirii Casei de Cultura a Sindicatelor Oradea in evidentele de publicitate

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 3107 mp. teren identificat cu nr. cadastral 1331 Oradea în favoarea Casei de Cultura a Sindicatelor în vederea notării clădirii Casei de Cultura a Sindicatelor Oradea în evidențele de publicitate imobiliară.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.159.731 din 13.12.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea concesionării directe a suprafeței de 3107 mp. teren identificat cu nr. cadastral 1331 Oradea în favoarea Casei de Cultura a Sindicatelor în vederea notării clădirii Casei de Cultura a Sindicatelor în evidențele de publicitate imobiliară,

Conform CF ndf nr. 7949 Oradea, suprafața de 3107 mp. teren cu nr. cadastral 1331 Oradea este proprietatea municipiului Oradea, acest teren este ocupat de clădirea Casei de Cultură a Sindicatelor Oradea,

În baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În conformitate cu Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit.„f”, „g”, „h” și art. 46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă concesionarea directă a suprafeței de de 3107 mp. teren identificat cu nr. cadastral 1331 Oradea înscris în CF ndf nr. 7949 Oradea situat în Parcul 1 Decembrie nr.1 Oradea, în favoarea Casei de Cultura a Sindicatelor Oradea, în vederea notării clădirii instituției în evidențele de publicitate imobiliară.

Art.2. Durata concesionării este de 49 ani începând cu data 01.02.2006.

Art.3. Se aprobă redevența de 27,50 lei RON/mp/an care se va achita începând cu 01.02.2006 pentru cota-parte de teren în suprafață de 2.425 mp, care nu este afectat de activități culturale propriu-zise, din totalul suprafeței de 3107 mp.

Art.4. Redevența se va actualiza trimestrial în funcție de indicele prețurilor de consum inflaționist având ca bază de calcul luna decembrie 2005.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -     Direcția Patrimoniu,

  • -     Serviciul Patrimoniu,

  • -     Casa de Cultura a Sindicatelor Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Matei

Oradea, 22 decembrie 2005

Nr.903.

Hotărârea a fost adoptată cu: 24 voturi „pentru”, 1 vot „abținere”, 0 „voturi”împotrivă

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin