Hotărârea nr. 900/2005

privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9221 Oradea in suprafata de 413 mp. si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 9221 situat in Orade

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Â R Â R E

privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9221 Oradea în suprafață de 413 mp. și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 9221 situat în Oradea str. Nufarului reprezentînd clădire administrativa a R.A. - O.T.L. Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.159.602 din 13.12.2005, prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9221 Oradea în suprafață de 413 mp. și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 9221 situat în Oradea str. Nufarului reprezentînd clădire administrativa a R.A. - O.T.L. Oradea,

Terenul menționat situat în Oradea, str. Nufarului este ocupat clădire administrative, utilizată de R.A. O.T.L. Oradea în procesul de administrare a serviciului de transport urban - tramvaie,

Nr. cadastral 9221 Oradea se constituie prin dezlipirea cotei de 413/8157 mp. teren identificat cu nr. topo 486/4 înscris în CF 7759 Seleuș aflat în proprietatea Statului Romîn,

Ținând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea privată și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 alin.(2) lit. f), art.46 alin.(2) și art. 125 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Nr.cadastral al corpului de proprietate

Suprafata -mp-

Proprietar

Observații

9221

413

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

Art.3. Se aproba trecerea terenului cu nr. cadastral 9221 Oradea în proprietatea publică a


Art.1. Se aprobă constituirea nr. cadastral 9221 Oradea

Nr. topo din care se constituie nr. Cadastral

C.F in care este inscris nr. topo

Suprafata de teren inscrisa in C.F.

- mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo si se constituuie în nr. Cadastral

- mp.-

486/4

7759 Seleuș

8157

413

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9221 Oradea, astfel:

municipiului Oradea.

Art.4. Se aprobă transmiterea în administrarea R.A.- O.T.L. Oradea a suprafeței de 413 mp., teren identificat cu nr cadastral 9221 Oradea.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Direcția Patrimoniu,

  • •   Serviciul Patrimoniu,

  • •  Biroul Cadastru și Topografi,

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea,

  • •  R.A. O.T.L. Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚÂ Mircea Matei

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Oradea, 22 decembrie 2005

Nr.900.

Florian Dacin