Hotărârea nr. 90/2005

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7038 Oradea si aprobarea trecerii in proprietatea privata a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastral 7038 Oradea in suprafata de 1.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7038 Oradea și aprobarea trecerii în proprietatea privată a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastral 7038 Oradea în suprafață de 1.183 mp., situat în Oradea str. Cardinal Iuliu Hosu nr.37.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.63.670 din 15.02.2005 prin care Direcția Patrimoniu, propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 7038 Oradea și aprobarea trecerii în proprietatea privată a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. 7038 Oradea, cu suprafața de 1.183 mp. situat în Oradea str. Cardinal Iuliu Hosu nr.37,

Nr. cadastral 7038 Oradea s-a constituit din nr. topo 3906/2 înscris in CF 3622 Oradea, proprietatea Comunității Orașului Oradea și nr. topo 4116,

Ținând cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 alin.(2) lit. f) și art.46 alin.(2)din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă înscrierea în circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciara a numărului topografic 4116 în suprafață de 1958 mp. identificat conform Adeverinței nr.1781 din 14.02.2005 reprezentând teren intravilan aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art.2. Se aprobă constituirea nr. cad

astral 7038 Oradea astfel:

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Nr.C.F. în care este înscris nr.topo.

Suprafata de teren înscrisa în C.F. -mp.-

Suprafata ce se dezlipeste din nr.topo.si se constituie în nr. cadastral

-mp-

3906/2

3622 Oradea

1094

1094

4116

Adeverința

nr.1781/14.02.’2005_

1958

89

Art.3. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr cadastral 7038 Oradea:

Nr.cadastral al corpului de proprietate

Suprafata -mp-

Proprietar

Observații

7038

1.183

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

Art.4. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastral 7038 Oradea, cu suprafața de 1.183 mp. situat în Oradea str.Cardinal Iuliu Hosu nr.37.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Direcția Patrimoniu,

  • •   Serviciul Patrimoniu,

  • •  Birou Cadastru Topografi,

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Nicușor Lăpădatu

Oradea, 24 februarie 2005

Nr.90.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin