Hotărârea nr. 899/2005

privind stabilirea chiriei pentru anul 2006 la terenurile ocupate de garaje auto in baza contractelor de inchiriere

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea chiriei pentru anul 2006 la terenurile ocupate de garaje auto în baza contractelor de închiriere

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.159.590 din 13.12.2005 prin care Directia Patrimoniu propune valoarea chiriei pentru terenurile ocupate de garaje în baza contractelor de închiriere care expiră la data de 31.12.2008.

Având în vedere dispozițiile art.38 alin.(2) lit.f) și art.46 (2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă chiria pentru anul 2006 datorată pentru terenurile ocupate de garaje auto, la valoarea de12 lei RON/mp/an.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Direcția Patrimoniu,

  • -  Serviciul Patrimoniu,

  • -  Se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Matei

Oradea, 22 decembrie 2005

Nr.899.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin

Hotărârea a fost adoptată cu:


unanimitate voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 „voturi”împotrivă