Hotărârea nr. 895/2005

privind acceptarea donatiei d-lui Simut Horea, Simut Oana Loredana, Botis Aurel Cristian si Botis Rodica Viorica reprezentând suprafata de 54 mp. teren identificat cu nr. cadastral 8928/1 inscris in CFndf 7960 Oradea, situat in Oradea str. Piersicilor, c

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-lui Simut Horea, Simut Oana Loredana, Botis Aurel Cristian și Botis Rodica Viorica reprezentând suprafața de 54 mp. teren identificat cu nr. cadastral 8928/1 înscris în CFndf 7960 Oradea, situat în Oradea str. Piersicilor, cu destinația de ”drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 154.286/28.11.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune acceptarea de către Consiliul Local a donației pentru suprafața de 54 mp. teren identificat cu nr. cadastral 8928/1 înscris în CFndf 7960 Oradea, situat în Oradea str. Piersicilor, cu destinația de ”drum public”

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 593/31.08.2005 s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu - Casa tip duplex cu două apartamente - str Piersicilor nr. cadastral 8928 - Oradea,

Trecerea in domeniu public a suprafeței de 54 mp este necesară în vederea amenajării unei străzi cu profil transversal de 11 m., conform normelor stabilite prin PUG Oradea,

Conform ofertei de donație autentificată cu nr. 1592/22.11.2005 dl. Simut Horea, Simut Oana Loredana, Botis Aurel Cristian și Botis Rodica Viorica donează Municipiului Oradea suprafața de 54 mp. teren identificat cu nr. cadastral 8928/1 înscris în CFndf 7960 Oradea, situat în Oradea str. Piersicilor,

În baza art.7 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

În temeiul art. 38 alin.(2) lit.„f”, art. 46 alin.(2) și art 123 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Simut Horea, Simut Oana Loredana, Botis Aurel Cristian și Botis Rodica Viorica reprezentând suprafața de 54 mp. teren identificat cu nr. cadastral 8928/1 înscris în CFndf 7960 Oradea, situat în Oradea str. Piersicilor.

Art.2. Se aprobă trecerea suprafeței de 54 mp. teren identificat cu nr. cadastral 8928/1 înscris în CFndf 7960 Oradea în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Direcția Patrimoniu,

  • •  Serviciul Patrimoniu,

  • •  Birou Contabilitate Publică Sit.Financiara,

  • •  Compartiment Finalizări în Construcții,

  • •  dl. Simut Horea și Simut Oana Loredana, prin grija Direcției Patrimoniu,

  • •  dl. Botis Aurel Cristian și Botis Rodica Viorica, prin grija Direcției Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mircea Matei

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Oradea, 22 decembrie 2005

Nr.895.

Florian Dacin