Hotărârea nr. 893/2005

privind insusirea propunerii de amplasare a unei placi comemorative pe fatada cladirii situata pe str. Ady Endre nr 26 – Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind însușirea propunerii de amplasare a unei plăci comemorative pe fațada clădirii situată pe str. Ady Endre nr 26 - Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.162.598 din data de 21 decembrie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea însușirea propunerii de amplasare a unei plăci comemorative pe fațada clădirii situată pe str. Ady Endre nr 26 - Oradea, in memoria lui Wagner Nandor, sculptor de renume mondial, nascut in Oradea,

Placa comemorativa, avand dimensiunea de 40x60 cm, va fi realizata din marmură alba. Pe placa se va monta o placa de bronz (15x25 cm) cu portretul, in relief, al sculptorului,

Placa urmneaza a fi amplasata pe fatada principala a cladirii, pe plinul dintre primele doua ferestre, la inaltimea de 1,80 m fata de cota trotuarului,

Varianta in limba romana se va amplasa in partea stanga iar varianta in limba maghiara in partea dreapta a placii,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se însușește propunerea de amplasare a unei placi comemorative pe fatada cladirii situate pe str. Ady Endre nr.26 - Oradea, continind textul avizat de Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National Bihor și anume:

“In această casă a trăit renumitul sculptor“

“Ebben a hazban elt a vilaghiru szobraszmuvesz“

WAGNER NANDOR

1922 - 1997

Art.2. Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT din cadrul instituției Arhitectului Șef va lua măsuri pentru a înainta Consiliului Județean Bihor întreaga documentație în vederea aprobării amplasării plăcii menționate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Consiliul Județean Bihor, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mircea Matei

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Oradea, 22 decembrie 2005.

Nr.893.

Florian Dacin