Hotărârea nr. 89/2005

privind aprobarea inscrierii in circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciara a suprafetei de 1.259 mp. teren identificat cu nr. topo. 5486, reprezentând teren proprietatea privata a Municipiului Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E

privind aprobarea înscrierii în circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară a suprafeței de 1.259 mp. teren identificat cu nr. topo. 5486, reprezentând teren proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.63.672 din 15.02.2004 prin care Direcția Patrimoniu propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea înscrierii în circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară a suprafeței de 1.259 mp. teren identificat cu nr. topo. 5486, reprezentând teren arabil aflat în proprietatea privată a Municipiului Oradea,

Solicitarea este determinată de modificările apărute în configurația terenurilor din zona în care se află nr. topo 5486 Oradea,

Terenul menționat, nu este înscris în circuitul civil, fiind identificat cu Adeverința O.J.C.G.C. Bihor nr. 13.234 / 21.12.2004,

Ținând cont de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 alin.(2) lit.f) si art.46 alin.(2) Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă S T E:

Art.1. Se aprobă înscrierea în circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară, a suprafeței de 1.259 mp. teren, identificat cu nr. topo. 5486, conform cu Adeverința O.N.C.G.C. Bihor nr.13.234/21.12.2004, reprezentând teren arabil proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Direcția Patrimoniu,

  • •  Serviciul Patrimoniu,

  • •  Birou Cadastru Topografi,

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea.

PRESEDINTE DE SEDINTĂ

Nicușor Lăpădatu

Oradea, 24 februarie 2005

Nr.89.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin