Hotărârea nr. 887/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa familiala nr. cad. 9283 – Oradea, str. Gh. Doja

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala nr. cad. 9283 - Oradea, str. Gh. Doja

Analizând Raportul de specialitate nr.159.480 din data de 13 decembrie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala nr. cad. 9283 - Oradea, str. Gh. Doja,

Zona studiata se afla în intravilanul municipiului Oradea, în partea de nord, în zona de dealuri. Zona luata în studiu este situata pe str. Gh. Doja, în apropierea intersectiei cu str. Santului, în zona de locuinte nou construita în ultimii 10 ani,

Terenul care face obiectul studiului se compune din parcela identificata cu nr. cad. 9283 în suprafata de 2873 mp provenind din C.F.N. nr.7168 - Oradea, se afla în proprietatea beneficiarilor, Buzguta Ovidiu si Buzguta Natalia,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Casa familiala, nr. cad. 9283 - Oradea, str. Gh. Doja, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  regim de inaltime D+P+M;

  • -  amplasarea cladirii intre cele doua limite marcate pe plansa 3U, pe o adincime de 30 m;

  • -  retrageri laterale: 7,0 m de mejdia dreapta;

  • -  accesul la parcela se realizeaza din str. Gh. Doja, folosind aleea carosabila cu un profil transversal de 4 m;.

  • - POT propus = 5,8% si CUT propus = 0,13

  • -  asigurarea utilitatilor: se va realiza prin racordarea la retelele existente pe strada Gh. Doja.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mircea Matei

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Oradea, 22 decembrie 2005.

Nr.887.

Florian Dacin