Hotărârea nr. 883/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinte - zona strazii Plantelor nr. cadastral 7008 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinte - zona strazii Plantelor nr. cadastral 7008 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.159.476 din data de 13 decembrie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinte - zona strazii Plantelor nr. cadastral 7008 - Oradea,

Teritoriul luat în considerare pentru realizarea obiectivului, este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea nord-vest a localitatii, în cartierul Episcopia,

Terenul este delimitat spre nord, sud si est de terenuri virane și spre vest de terenul situat pe strada Plantelor care a facut obiectul unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru locuinte, anterior aprobat,

Terenul este identificat cu nr. cad. 7008 inscris în CFN nr. 5011 - Oradea, se află în proprietatea beneficiarilor, Gligor Vasile Cristian si Matei Cristian,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuințe zona strazii Plantelor - numar topo 7008 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  împartirea terenului cu nr. cadastral 7008 în 28 loturi de casa de tip cuplat cu front la strada în medie de 15,84 m si un lot de tip izolat cu front minim la strada de 20,47 m;

  • -  limita de implantare a constructiilor cu aliniament obligatoriu va fi la 6,0 m de la limita trotuarului strazilor create;

  • -  regimul de inaltime maxim propus este S+P+M;

  • -  retragerile laterale: total 4,0 m minim cu 2,4 m pe o latura;

  • -  parcaj obligatoriu pe lot- minim un loc/locuinta si/sau garaj inclus în cladire;

  • -  organizarea circulatiei: continuarea strazii laterale deschise din strada Plantelor, identificat cu nr. cad. 4591/9 pe zona mediana a terenului de referinta si pina la limita proprietatii, cu preluarea prospectului de 9 m si infiintarea a doua strazi perpendiculare pe strada laterala cu un prospect de 11 m fiecare; față de aceste strazi se vor trasa limitele percelelor; Terenul rezervat cailor de acces se va ceda domeniului public în conditiile stabilite prin PUD.

  • -  indicii de utilizare a terenului : POT propus = 35 % si CUT propus = 0,5.

  • -  Asigurarea utilitatilor: alimentarea cu apa prin put forat, canalizarea prin rezervor vidanjabil, apa pluviala colectata în rigole, alimentarea cu energie electrica prin racord la retelele existente în zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Matei

CONTRASEMNEAZĂ


Oradea, 22 decembrie 2005.

Hotărârea a fost adoptată cu:


Nr.883.

SECRETAR


unanimitate voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 „voturi”împotrivă

Florian Dacin