Hotărârea nr. 881/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - prelungirea strazii Strugurilor, nr. cadastral 6592 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - prelungirea strazii Strugurilor, nr. cadastral 6592 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.159.137 din data de 12 decembrie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - prelungirea străzii Strugurilor, nr. cadastral 6592 - Oradea,

Terenul studiat este situat în intavilanul localitatii, în zona de dealuri a municipiului Oradea, intr-o zona în curs de dezvoltare urbanistica a functiunii de locuire pe directia est a strazii Strugurilor, se invecineaza cu terenuri proprietate particulara amplasate pe str. D. Anghel si strada Strugurilor în continuarea ei. în vecinatatea zonei existe case în general în regim mic de inaltime,

Terenul în suprafata de 1014 mp identificat cu nr. cadastral 6592 inscris în C.F.N. nr.4539- Oradea, se află în proprietatea beneficiarilor, Moldovan Valerian și soția Moldovan Aurelia,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Casa familiala - prelungirea strazii Strugurilor nr. cad.6592

 • - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -  regim de inaltime P+M;

 • -  Retragerea minima a cladirii de locuit fata de aliniamentul existent s-a propus la 15,13 m;

 • -  limita minima de implantare a gardului va fi la 5,50 m din axul drumului agricol cu nr. topo. 5853/12, în vederea pastrarii unei rezerve de teren în dreptul parcelei pentru ca drumul agricol sa devina strada;

 • -  pentru drumul agricol cu nr. topo. 5853/12 s-a propus un profil transversal de 11 m latime, carosabil 2 benzi, zona de utilitati urbane si trotuare, reglementat prin PUG;

 • -  retrageri laterale: minim 3 m de la mejdia stinga si minim 13,73 m de la mejdia dreapta;

 • -  accesul carosabil, pietonal este asigurat din str.Strugurilor si prelungirea ei pe drumul agricol cu nr. topo. 5853/12, pina în dreptul parcelei;

 • -  POTmax. propus = 12,03% si CUTpropus = 0,21;

 • -  Circulatia terenurilor: trecerea din proprietatea privata a zonei adiacente drumului agricol existent, în proprietatea comuna (domeniul public) în vederea amenajarii pe viitor, a strazii cu profil de 11 m, care sa asigure accesul de la parcela pana în strada Strugurilor; Terenul rezervat strazii se va ceda domeniului public în conditiile stabilite prin PUD ;

 • -  Asigurarea utilitatilor: alimentarea cu apa prin put forat, canalizarea prin rezervor vidanjabil, alimentarea cu energie electrica prin racord la reteaua electrica din zona, apa pluviala va fi colectata în rigole.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mircea Matei

Oradea, 22 decembrie 2005.

Nr.881.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin

Hotărârea a fost adoptată cu:


unanimitate voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 „voturi”împotrivă