Hotărârea nr. 880/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Hala service auto, strada Uzinelor nr.3, nr.cad.4065 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Hala service auto, strada Uzinelor nr.3, nr.cad.4065 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.159.134 din data de 12 decembrie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Hala service auto, strada Uzinelor nr.3, nr.cad.4065 -Oradea,

Terenul este situat în partea de nord-vest a intravilanului municipiului Oradea, adiacent strazii Uzinelor, în zona industriala de vest avand în vecinatate societatile UAMT, SC Metalica SA, SC Chimprod,

Regulamentul Zonarii Functionale a municipiului Oradea, situeaza terenul în zona functionala I3 destinata activitatilor industriale poluante,

Terenul luat în studiu, avand o suprafata de 3314 mp, identificat cu nr. cad. 4065 inscria în CFN nr. 2446-Oradea se afla în proprietatea beneficiarului, SC Natale Impex SRL,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Hala service - auto, strada Uzinelor nr.3, nr.cad.4065 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  regimul de inaltime parter;

  • -  amplasarea noii cladiri în aliniamentul cladirilor existente, corpul C2 si C3 si la distanta de 1,50 m de corpul C3;

  • -  retragerea de la aliniamentul strazii laterale 1,70 m în vederea largirii strazii la un prospect de 11 m reglementat prin PUG;

  • -  Pentru drumul lateral strazii Uzinelor adiacent incintei si taluzului caii ferate, s-a propus un profil transversal de 11 m latime (carosabil 2 benzi, zona de utilitati urbane si trotuare).

  • -  Terenul rezervat largirii strazii laterale se va ceda domeniului public în conditiile stabilite prin PUD;

  • - POT propus = 28,3% si CUT propus = 0,29;

  • -  in incinta s-au asigurat 10 locuri de parcare,

  • -  dotarea cu utilitati a viitoarei constructii se va face prin racordarea la retelele orasenesti existente în zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Matei

CONTRASEMNEAZĂ


Oradea, 22 decembrie 2005.

Hotărârea a fost adoptată cu:


Nr.880.

SECRETAR


unanimitate voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 „voturi”împotrivă

Florian Dacin