Hotărârea nr. 88/2005

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate cu nr. cadastrale 6700 si 6701 precum si acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directa a cotei de 354/469 mp. din nr.cadastral 6700 in favoarea d-nei V

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


H O T Ă RÂ R E privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpurilor de proprietate cu nr. cadastrale 6700 si 6701 precum și acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a cotei de 354/469 mp. din nr.cadastral 6700 în favoarea d-nei Vincze Elisabeta si cotei de 85/257 mp.din nr.cadastral 6701 în favoarea d-nei Mihelea Veturica

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.62.855 din 11.02.2005 prin care Direcția Patrimoniu solicită Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpurilor de proprietate cu nr. cadastrale 6700 si 6701 precum și acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a cotei de 354/469 mp. din nr.cadastral 6700 în favoarea d-nei Vincze Elisabeta si a cotei de 85/257 mp.din nr.cadastral 6701 în favoarea d-nei Mihelea Veturica,

Cotele părți de teren în suprafață de 354/469 mp constituită în nr. cadastral 6700 și 85/257 mp constituită în nr. cadastral 6701, provin din nr. topo 2797/1 înscris în CF nr. 2955 Santandrei și nr. topo 2797/2 înscris în CF nr. 1348 Santandrei, proprietatea Statului Român,

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2001 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea,

Ținând cont de dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 alin.(2) lit.f), h) și art.46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă constituirea nr. cadastral 6700 si 6701 Oradea astfel:

Nr. cadastral nou constituit

Suprafata Nr.cadastral -mp-

Nr.topo.din care se constituie Nr.cadastral

Nr.C.F.-ului in care este inscris nr.topo.

Suprafața de teren înscrisă în CF

- mp-

Suprafata ce se dezlipeste din nr.topo.si se constituie in nr.cadastral

-mp-

6700

469

2797/2

1348 Santandrei

554

469

6701

257

2797/1

2955 Santandrei

500

172

2797/2

1348 Santandrei

554

85

Art.2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale nr. 6700 si 6701 Oradea:

Nr. cadastral al corpului de proprietate

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

6700

469

Municipiul Oradea asupra 354 mp.teren

Vincze Elisabeta asupra constructiilor si 115 mp.teren

Municipiul Oradea

Legea nr.213/1998

6701

257

Municipiul Oradea asupra 85 mp. teren

Mihelea Veturica asupra constructiilor si 172 mp.teren

Municipiul Oradea

Legea nr.213/1998

Art.3. Se dă acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a cotelor părți din terenul proprietatea Municipiului Oradea, în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare, astfel:

 • -  cota de 354/469 mp. teren din nr. cadastral 6700 situat în Oradea str. Meșteșugarilor nr. 21, în favoaread-nei Vincze Elisabeta;

 • -  cota de 85/257 mp teren din nr.cadastral 6701 situat in Oradea str. Piteștilor nr. 19B, in favoarea

d-nei Mihelea Veturica;

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -   Direcția Patrimoniu,

 • -  Serviciul Patrimoniu,

 • -  d-na Vincze Elisabeta,

 • -  d-na Mihelea Veturica,

 • -  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

  Oradea, 24 februarie 2005

  Nr.88.


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Nicușor Lăpădatu


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

Florian Dacin