Hotărârea nr. 879/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare locuinte familiala, nr. cad. 9127- str. Nojoridului, Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuințe familiala, nr. cad. 9127-str. Nojoridului, Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.159.139 din data de 12 decembrie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuințe familiala, nr. cad. 9127- str. Nojoridului, Oradea,

Terenul care face obiectul prezentului PUD, este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de sud a localitatii, intr-o zona a carui caracter dominant este reprezentat de functiunea de locuire.

Terenul în suprafata de 350 mp identificat cu nr. cad. 9127 inscris în C.F.N. nr.6983 - Oradea, se află în proprietatea beneficiarilor, Pop Dumitru Gabriel și soția,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Casa bifamiliala, nr. cad. 9125-str. Nojoridului, Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  regim de inaltime P+M;

Cladirea se va amplasa respectand urmatoarelor conditii:

  • -  Regimul de aliniere propus: 4,64 m de la limita trotuar;

  • -  Dat fiind latime strazii de numai 9,0 m, toate loturile adiacente, vor avea obligatoriu gard transparent spre strada, zona verde plantata din fata caselor va participa la completarea profilului strazii;

  • -  Retragerile laterale s-au propus la 0,50 m de la mejdia dreapta si 0,60 m de la mejdia stinga;

  • -  Constructia se va amplasa în afara zonei de protectie a LEA 220kV;

  • -  indici de utilizare a terenului: POT propus = 30%; CUT propus= 0,50;

  • -  Asigurarea utilitatilor: în prima etapa alimentarea cu apa prin prin put forat, canalizarea prin rezervor vidanjabil, alimentarea cu energie electrica prin racord la reteaua electrica din zona, apa pluviala va fi colectata în rigole.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Mircea Matei

Oradea, 22 decembrie 2005.

Nr.879.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin

Hotărârea a fost adoptată cu:


unanimitate voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 „voturi”împotrivă