Hotărârea nr. 878/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru locuinte si creere strazi de legatura la drumul de exploatare agricola din zona fermelor Seleus - Nufarul nr cad. 6609, 6950, 6951, 7155 si 7157 – Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuințe și creere strazi de legatura la drumul de exploatare agricola din zona fermelor Seleus - Nufarul nr cad. 6609, 6950, 6951, 7155 și 7157 - Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.159.140 din data de 12 decembrie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuințe și creere strazi de legatura la drumul de exploatare agricola din zona fermelor Seleus - Nufarul nr cad. 6609, 6950, 6951, 7155 și 7157 - Oradea,

Terenul care face obiectul prezentului PUD, este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de sud a localitatii, intr-o zona a carui caracter este reprezentat de functiunea de locuire- R2 iar zona arterei de circulatie DN76 (E 70) de functiunea comerciala și de servicii - C4, conform Regulamentului Zonarii Functionale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea Nr.49/2000,

Amplasamentul studiat se afla pe drumul de exploatare agricola din zona fermelor Seleus-Nufarul,

Terenul în suprafata de 3,0548 Ha identificat cu nr. cad. 6609 inscris în CFN nr.4620 Oradea, nr. cad. 6950 inscris în CFN nr.5168 Oradea, nr. cad. 6951 inscris în CFN nr.5167 Oradea, nr. cad. 7155 inscris în CFN nr.5172 și nr. cad. 71547 inscrise în CFN nr.5171- Oradea, se afla în proprietatea beneficiarului,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Parcelere teren pentru locuinte și creere strazi de legatura la drumul de exploatare agricola din zona fermelor Seleus - Nufarul nr cad. 6609, 6950, 6951, 7155 și 7157 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei și regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre: Zona cu functiunea de locuinta: 68 de parcele pentru locuinte de tip cuplate cu front la strada minim 14,22 m și 3 parcele de tip izolate cu front minim la strada de 15,11 m;

- Limita de implantare a constructiilor cu aliniament obligatoriu va fi la 6 m de la limita trotuarului strazilor create; Regimul de inaltime maxim propus este S+P+M; retrageri laterale : total 4,0 m minim cu 2,40 m pe o latura; Parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuinta si/sau garaj inclus în cladire; POT propus=18,50%, CUT propus= 0,58;

Zona cu funcțiunea comerciala și servicii locale: în lungul drumului agricol din zona fermelor Seleus

- Nufarul și intre cele 2 strazi interioare, parcelele 3-4-5-6;

Dezvoltarea retelei stradale: 2 strazi create pe nr. cad. 6609 și 7155 vor avea profilul transversal de 10 m și vor debusa în drumul de exploatare agricola din zona fermelor Seleus- Nufarul, deschise spre cealalta latura în vederea extinderii retelei stradale; o strada creata pe drumul de exploatare agricola din zona fermelor Seleus- Nufarul artera principala de legatura intre comuna Sanmartin și Oradea, propusa pentru modernizare și extindere la un profilul transversal de 12,00 m; o strada creata pe profilul drumului agricol lasat de Comisia de Aplicarea a Legii Fondului Funciar conform adresei nr. 135219/27.09.2005, cu un profilul transversal de 10,00 m; Terenul rezervat caii de acces se va ceda domeniului public în conditiile stabilite prin PUD.

Asigurarea utilitatilor: alimentarea cu apa prin put forat, canalizarea prin rezervor vidanjabil, apa pluviala colectata în rigole, alimentarea cu energie electrica prin racord la retelele existente în zona

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Matei

Oradea, 22 decembrie 2005.                                  CONTRASEMNEAZĂ

Nr.878.                                                              SECRETAR

Florian Dacin