Hotărârea nr. 870/2005

privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005.

Analizând Raportul de specialitate nr.159740 din 13 decembrie 2005, întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005,

In conformitate cu prevederile art. 15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale,

În baza art. 38 alin.2 lit. d și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă majorarea veniturilor bugetului local din sume defalcate din TVA pentru susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap, cultură, culte și echilibrarea bugetelor locale, cu suma de 5.079,64 mii lei.

Art.2. Se aprobă majorarea veniturilor bugetului local din sume defalcate din TVA pentru instituțiile de învățământ preuniversitar de stat cu suma de 500,00 mii lei.

Art.3. Se aprobă majorarea veniturilor bugetului local din amenzi și alte sancțiuni aplicate cu suma de 40,00 mii lei.

Art.4. Se aprobă diminuarea veniturilor din cote defalcate din impozitul pe venit cu suma de 100,00 mii lei.

Art.5. Se aprobă majorarea cheltuielilor de capital cu suma de 5.079,64 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă majorarea cu suma de 400,00 mii lei a cheltuielilor de personal din cadrul cap.57.02 Învățământ.

Art.7. Se aprobă majorarea subvențiilor acordate din bugetul local Casei de Cultură cu suma de 40,00 mii lei, pentru finanțarea următoarelor programe:

  • •  organizarea sărbătorilor de iarnă (spectacol de crăciun și revelion)        - 35,00 mii lei

  • •  organizarea spectacolului extraordinar Tezaur Folcloric - Concert de Crăciun - 5,00

mii lei

Art.8. Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, la Casa de Cultură după cum urmează:

  • •  venituri din subvenții de la bugetele locale                               +40,00 mii lei

  • •  cheltuieli (art.30.07 - Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale) +40,00 mii lei

Art.9 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.10. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • - Administrația Socială Comunitară Oradea,

  • -  Casa de Cultură a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Matei

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 22 decembrie 2005.

Nr.870.

Anexa

La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.870 din 22 decembrie 2005.

ANEXĂ

privind repartizarea sumei de 5.079,64 mii lei pe obiective

de investiții și ordonatori de credite

Nr. Crt.

Obiectiv

Suma

Ordonator credite

1.

Reabilitare str. Gen. Magheru

1416,43

PMO

2.

Reabilitare str. Republicii - pietonal

1174.61

PMO

3.

Reabilitare rețele de apă str. Republicii

1259,20

RAAC

4.

Reabilitare rețele de apă, canalizare menajeră și pluvială str. Ady Endre

1229,40

RAAC

Total

5079.64

Oradea, 22 decembrie 2005.