Hotărârea nr. 867/2005

pentru acordarea unui premiu in suma neta de 1.000 RON, din bugetul local, persoanelor care au implinit vârsta de 100 de ani si au domiciliul in municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru acordarea unui premiu în sumă netă de 1.000 RON, din bugetul local, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani și au domiciliul în municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.217.099 din data de 30 noiembrie 2005 întocmit de către Direcția de evidență a persoanelor prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea acordarea unui premiu în sumă netă de 1.000 RON, din bugetul local, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani și au domiciliul în municipiul Oradea,

În baza art. 38 alin.2 lit.d și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă premiul în sumă netă de 1.000 RON, din bugetul local, Capitolul 51.02.05 „Autorități executive”, Titlul 02 „Cheltuieli de personal” articolul 10.13 „Indemnizații plătite unor persoane din afara unității”, persoanelor care au împlinit vârsta de 100 de ani și au domiciliul în municipiul Oradea.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția de evidență a persoanelor.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Direcția de evidență a persoanelor,

  • -  Se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pantea Florian

Oradea, 30 noiembrie 2005.

Nr.867.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin

Hotărârea a fost adoptată cu:


unanimitate voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 „voturi”împotrivă