Hotărârea nr. 865/2005

privind aprobarea implementarii sistemelor de management al calitatii ISO 9001:2000, ISO 14001:2000 si EMAS II, la nivelul administratiilor publice ale municipiului Oradea si ale Zonei Metropolitane Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea implementării sistemelor de management al calității ISO 9001:2000, ISO 14001:2000 și EMAS II, la nivelul administrațiilor publice ale municipiului Oradea și ale Zonei Metropolitane Oradea.

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat nr.153.298 din 24.11.2005 prin care Direcția Informatică propune implementarea sistemelor de management al calității ISO 9001:2000, ISO 14001:2000 și EMAS II, la nivelul administrațiilor publice a municipiului Oradea și a Zonei Metropolitane Oradea;

Luând act de ofertele unor firme de consultanță în domeniul propus;

Văzând aprobarea primarului municipiului Oradea privind instruirea factorilor de decizie din primărie în domeniul formării pentru creșterea calității administrației publice locale;

Luând în considerare programul de implementare a sistemului de management al calității, inițiat pentru administrațiile publice din județul Bihor de către Consiliul județean;

În baza art. 38 alin. 2 lit. C și x, respectiv art. 46 alin. 2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

Consiliul local al municipiului Oradea

HOTĂREȘTE

Art.1. Se aprobă inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziție a serviciilor necesare introducerii și implementării sistemelor de management al calității ISO 9001:2000, ISO 14001:2000 și EMAS II, la nivelul administrației publice locale a municipiului Oradea și a "Zonei Metropolitane Oradea".

Art.2. Se aprobă contractarea serviciilor referitoare la:

  • -  Stagiul de informare și inițiere în domeniul managementului calității serviciilor specifice standardelor din seria ISO 9001:2000, ISO 14001:2000 și EMAS II, pentru toți angajații primăriilor membre ale Zonei Metropolitane Oradea (cca. 600 de persoane);

  • -  Elaborarea și implementarea manualelor calității, conforme sistemelor ISO și EMAS;

  • -  Cursul de instruire în domeniul sistemelor de management al calității, cu formarea a 20 (douăzeci) de auditori interni, pentru personalul municipalității și ai comunelor din Zona Metropolitană Oradea, care se va constitui într-un grup de auditori de tip AQ (Administrative Quality);

  • -  Certificarea ISO 9001:2000;

  • -  Certificarea ISO 14001:2000;

  • -  Certificarea EMAS II.

Art.3. Se aprobă delegarea coordonării proiectului de implementare a sistemelor de management al calității pentru administrațiile publice către asociația "Zona Metropolitană Oradea".

Art.4. Se încredințează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri:

  • -  Direcția Finanțe Publice;

  • -  Direcția Informatică;

  • -  Biroul de Integrare Europeană;

  • - Asociația Zona Metropolitană Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ FLORIAN PANTEA Oradea, 30 noiembrie 2005 CONTRASEMNEAZĂ

Nr.865.

SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 „voturi”împotrivă

Florian Dacin