Hotărârea nr. 864/2005

privind darea in folosinta gratuita pentru o perioada de 25 de ani a imobilului situat in Oradea, str. Miron Costin nr. 42, in favoarea Clubului Lions Oradea

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea în folosință gratuită pentru o perioadă de 25 de ani a imobilului situat în Oradea, str. Miron Costin nr. 42, în favoarea Clubului Lions Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.153.312 din 24 noiembrie 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune darea în folosință gratuită pentru o perioadă de 49 de ani a imobilului situat în Oradea, str. Miron Costin nr. 42, în favoarea Clubului Lions Oradea,

Având în vedere rolul pe care Clubul Lions îl are în viața socială a comunităților precum și oportunitatea realizării unui astfel de proiect de ajutorare a copiilor orfani,

Ținând seama de dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.26/2000, privind asociațiile și fundațiile,

În baza art. 38 alin. (2) lit. g) și ale art. 46 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită pentru o perioadă de 25 de ani a imobilului situat în Oradea, str. Miron Costin nr. 42, pe bază de contract de comodat, în favoarea Clubului Lions Oradea.

Darea în folosință gratuită a imobilului menționat la alin.1 se face condiționat de:

  • -  realizarea Proiectului de ajutorare a unui număr de 4 copii minori, orfani, preluați din casele de copii pentru creștere și educare prin intermediul și cu sprijinul Clubului Lions,

  • -  efectuarea tuturor lucrărilor de investiții la imobil, prin grija directă a Clubului Lions Oradea.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează Direcției Patrimoniu și Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri se vor comunica cu:

  • -  Direcția Patrimoniu,

  • - Administrația Socială Comunitară Oradea,

  • -  Clubul Lions Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florian Pantea

Oradea, 30 noiembrie 2005

Nr.864.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin