Hotărârea nr. 858/2005

privind declararea si organizarea „saptamânii cartii” in prima decada a lunii octombrie a fiecarui an.

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind declararea și organizarea „săptămânii cărții” în prima decadă a lunii octombrie a fiecărui an.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.152.703 din 22 noiembrie 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune declararea și organizarea „săptămânii cărții” în prima săptămână a lunii august a fiecărui an,

Luându-se în considerare necesitatea și oportunitatea realizării acestui obiectiv al Târgului de Carte, ce se desfășoară la Oradea,

Ținând cont de prevederile art. 38 alin. (2) lit. f) și art.46 alin.3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă declararea și organizarea „săptămânii cărții” în prima decadă a lunii octombrie a fiecărui an, prin organizarea Târgului de Carte, în pasajul Palatului Vulturul Negru.

Art.2. Se aprobă constituirea de fonduri pentru asigurarea de către municipalitate a bunei desfășurări a târgului de carte, prin amenajarea de standuri, prin asigurarea de utilități și promovarea săptămânii cărții atât la nivel local cât și național și internațional.

Art.3. Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu și Direcția Economică.

Art.4. Prezentele măsuri se vor comunica cu:

  • -  Direcția Patrimoniu

  • -  Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florian Pantea

Oradea, 30 noiembrie 2005 Nr.858.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Florian Dacin