Hotărârea nr. 856/2005

privind achizitionarea de pachete cadou pentru copii din gradinitele municipiului, cu ocazia zilei de 6 decembrie – ziua de Mos Nicolae

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind achiziționarea de pachete cadou pentru copii din grădinițele municipiului, cu ocazia zilei de 6 decembrie - ziua de Moș Nicolae

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.152.699 din 22 noiembrie 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune achiziționarea de pachete cadou pentru copii din grădinițele municipiului, cu ocazia zilei de 6 decembrie - ziua de „Moș Nicolae”,

Ținând cont de prevederile Legii învățământului nr. 84/1995 cu modificările și completările ulterioare,

În baza Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere dispozițiile art. 38 alin. (2) lit.d), g) și h) și ale art. 46 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă achiziționarea unui număr de 7.000 pachete, cadou cu ocazia zilei de 6 Decembrie-ziua de „Moș Nicolae”, cu o valoare de 15 RON/pachet și cu următorul conținut

  • •  un moș de ciocolată

  • •  o cutie de bomboane

  • •  o napolitană

  • •  o pungă cu portocale

Art.2. Pachetele având conținutul stabilit conform art.1. sunt destinate numai copiilor din grădinițele aparținând municipiului Oradea.

Art.3. Structura pachetelor cadou va fi asigurată prin grija Primăriei municipiului Oradea - Direcția Patrimoniu.

Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea pentru realizarea programului „1 copil - 1 cadou” astfel:

  • a) la venituri din concesiuni și închirieri cu suma de     +105.000 lei RON;

  • b) la cheltuieli de învățământ cu suma de              +105.000 lei    RON

destinați programului „Achiziționarea de Pachete Școlare” - cap. 51.02 -Autorități publice, art. 24.07 - Alte materiale și prestări servicii.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniu și Direcția Economică.

Art.6. Prevederile prezentei hotărâri se vor comunica cu:

  • -  Direcția Patrimoniu,

  • -  Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florian Pantea

Oradea, 30 noiembrie 2005 Nr.856.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Florian Dacin