Hotărârea nr. 854/2005

privind infiintarea Centrului de Informatii European si a Centrului pentru intreprinderile Mici si Mijlocii

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind înființarea Centrului de Informații European și a Centrului pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.152.698 din 22 noiembrie 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune înființarea Centrului de Informații European și a Centrului pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii,

Văzând prevederile art. 38 alin. (2) lit. f) și g) și ale art. 46 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă înființarea Centrului de Informații European și a Centrului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii a municipiului Oradea, cu sediul în Oradea str. Avram Iancu 7, notat în CF 80388 Oradea, nr. topo 2121/XII.

Art.2. Se aprobă editarea unei reviste cu apariție bianuală, într-un tiraj semestrial de 5.000 exemplare, cu respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice.

Art.3. Se aprobă efectuarea lucrărilor de reabilitare a imobilului situat în Oradea, str. Avram Iancu 7 cu o suprafață de 28 mp, notat în CF 80388 Oradea, nr. topo 2121/XII, în limita sumei de 40.000 lei RON.

Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea astfel:

  • -  la venituri din concesiuni și închirieri:                      + 40.000 lei RON

  • -  la cheltuieli privind „Autorități Publice”, cap. 51.02 - titlul 20 - Cheltuieli materiale

și servicii, destinați lucrărilor de reabilitare:                 + 40.000 lei RON

Art.5. Se aprobă înființarea posturilor noi necesare în cadrul Serviciului de Integrare Europeană, pentru a deservi activitatea Centrelor nou constituite, modificarea statului de funcții realizându-se prin grija Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Oradea și cu aprobarea Consiliului Local al municipiului Oradea.

Art.6. Se aprobă elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare în termen de 60 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin grija Serviciului de Integrare Europeană.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Direcția Patrimoniu,

  • - Serviciului de Integrare Europeană,

  • - Biroul Resurse Umane,

  • - Consiliul Național pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, prin grija Serviciului de Integrare Europeană.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Pantea Florian

Oradea, 30 noiembrie 2005.                              CONTRASEMNEAZĂ

Nr.854.                                                    SECRETAR

Florian Dacin