Hotărârea nr. 852/2005

privind aprobarea scoaterii din functiune a unor mijloacelor fixe apartinând domeniului public al municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloacelor fixe aparținând domeniului public al municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.149.908 din data de 14 noiembrie 2005, întocmit de către Direcția Patrimoniu prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe aparținând domeniului public al municipiului Oradea, aflate în administrarea Regiei autonome Apă-Canal Oradea,

Ținând seama de Hotărârea Guvernului României nr. 909 din 29 decembrie 1997 (*actualizata*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997,

Prin adresa nr.126.698/01 sept.2005 înaintată de RA APA CANAL Oradea, se solicită aprobarea de către Consiliul Local a propunerilor de scoatere din funcțiune a unor mijloace fixe de la Sectia Retele Apa, în conformitate cu planul de investiții și reparații al regiei. Propunerea de scoatere din funcțiune a fost aprobată de Consiliul de Administrație al RA APA CANAL Oradea în ședința din 23 aug. 2005.

Sunt propuse spre scoatere din funcțiune mijloace fixe având valoarea totală de 137.242,81 RON,

În baza art. 38 alin.2 lit.f și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă scoaterea din functiune a mijloace fixe aparținând domeniului public al municipiului Oradea, aflate în administrarea Regiei autonome Apă-Canal Oradea, având valoarea totală de 137.242,81 RON, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu și Regia autonomă Apă-Canal Oradea.,

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Patrimoniu,

  • -  Regia autonomă Apă-Canal Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Pantea Florian

Oradea, 30 noiembrie 2005.                                  CONTRASEMNEAZĂ

Nr.852.                                                      SECRETAR

Florian Dacin

Anexa

La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.852 din 30.11.2005

Denumire mijloc fix

Nr. inv.

Term. de fol.

Data punerii în funcț.

UM

Cantit.

Val.de inv.

/RON/

Cauza pentru care se propune

Rețea apă - str.

Apelor

20391

30 ani

11/1950

ml

700

52,47

înlocuire

Extindere- str.

Apelor

240155

30 ani

04/1992

ml

20

12,88

Înlocuire

Rețea apă -str.

Prislopului

22269

30 ani

11/1950

ml

513

11,18

înlocuire

Rețea apă -str.

Decebal

23425

30 ani

09/1983

ml

235

26.450,55

înlocuire

Rețea apă - str. Decebal -parțial

23796

30 ani

06/1988

ml

1155

105.987,94

înlocuire

Branșament apă str.

Apelor - nr.25

2401714

30 ani

05/1992

ml

7

12,76

Înlocuire

Branșament apă str.

Apelor - nr.35

240037

30 ani

09/1991

ml

7

10,99

Înlocuire

Branșament apă str.

Apelor - nr.35

2402549

30 ani

09/1992

ml

7

9,7

Înlocuire

Branșament apă str. Apelor - nr.39 A

240993

30 ani

02/1995

ml

7

12,98

înlocuire

Branșament apă str.

Apelor - nr.40

2400319

30 ani

09/1991

ml

13

10,99

înlocuire

Branșament apă str.

Apelor - nr.42

24017

30 ani

09/1991

ml

13

10,99

înlocuire

Total

132.583.43

Oradea, 30 noiembrie 2005.