Hotărârea nr. 851/2005

privind aprobarea scoaterii din functiune, respectiv casarii unor mijloacelor fixe apartinând domeniului public al municipiului Oradea, aflate in adminstrarea Regiei autonome Oradea transport local.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea scoaterii din funcțiune, respectiv casării unor mijloacelor fixe aparținând domeniului public al municipiului Oradea, aflate în adminstrarea Regiei autonome Oradea transport local.

Analizând Raportul de specialitate nr.149.558 din data de 14 noiembrie 2005, întocmit de către Direcția Patrimoniu prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea scoaterii din funcțiune, respectiv casării unor mijloacelor fixe aparținând domeniului public al municipiului Oradea, aflate în adminstrarea Regiei autonome Oradea transport local,

Prin adresa nr.7775/11 nov. 2005, R.A. O.T.L. Oradea solicita aprobarea consiliului local Oradea pentru casarea, respective scoaterea din funcțiune a liniei de tramvai vechi, pe tronsonul str. Gen. Magheru, (între magazinul Crișul și stația Hotel Dacia), ca urmare a executării lucrărilor de reabilitare a liniilor de tramvai pe acest tronson. Conform estimărilor R.A. O.T.L. Oradea reparația capitală a liniei de tramvai pe acest tronson depășește 60% din valoarea sa de înlocuire,

În baza art. 38 alin.2 lit.f și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă casarea, respectiv scoaterea din functiune a mijlocului fix: ,, Linie de tramvai -tronson str. Gen. Magheru”, având nr.de inventar: 10032, cu valoare de 19.196,23 RON, în lungime de 1180 ml. cale simplă și cu o valoare neamortizata de 9.838,73RON, aparținând domeniului public al municipiului Oradea și aflată în administrarea Regiei autonome Oradea transport local.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Direcției Patrimoniu și Regia autonomă Oradea transport local

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Direcția Patrimoniu,

  • -   Direcția Economică,

  • -   Regia autonomă Oradea transport local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Pantea Florian

Oradea, 30 noiembrie 2005.                                 CONTRASEMNEAZĂ

Nr.851.                                                      SECRETAR

Florian Dacin