Hotărârea nr. 850/2005

privind darea acordului de principiu in vederea preluarii in patrimoniul public al municipiului Oradea si trecerea in administrarea Regiei autonome Apa-Canal Oradea a statiei de hidrofor din cadrul fostei Garnizoane din str. Armatei Române nr.1/A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea acordului de principiu în vederea preluării in patrimoniul public al municipiului

Oradea și trecerea în administrarea Regiei autonome Apă-Canal Oradea a stației de hidrofor din cadrul fostei Garnizoane din str. Armatei Române nr.1/A.

Analizând Raportul de specialitate nr.150.565 din data de 16 noiembrie 2005, întocmit de către Direcția Patrimoniu prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea preluării in patrimoniul public al municipiului Oradea și trecerea în administrarea Regiei autonome Apă-Canal Oradea a stației de hidrofor din cadrul fostei Garnizoane din str. Armatei Române nr.1/A,

Conform Hotărârii Guvernului României nr.670/2005 s-a aprobat transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Bihor și în administrarea Consiliului Județean Bihor a imobilelor situate în incinta fostei Garnizoane,

Stația de hidrofor cu un rezervor de înmagazinare de 300 mc. asigură necesarul de apă potabilă, pentru incendiu și pentru preparat apă caldă de consum la spațiile din incinta fostei Garnizoane, inclusiv la cele două cămine de locuit din str. Matei Basarab. Clădirile, care au trecut în patrimoniul Consiliului Județean Bihor, conform Hotărârea Guvernului României nr.670/2005, vor fi date în adminstrarea unor instituții publice (Muzeul Țării Crișurilor, Biblioteca Județeană, Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor, etc) .

Consiliul Local al municipiului Oradea, în calitate de titular al dreptului de proprietate asupra bunurilor care alcătuiesc sistemul public de alimentare cu apă și canalizare al municipiului este îndreptățit să preia în patrimoniul său public această stație de hidrofor. De asemenea, în baza Contractului de delegare de gestiune încheiat cu Consiliul Local Oradea, RA Apă Canal Oradea este operatorul de servicii care gestionează serviciile de alimentare cu apă și canalizare ale municipiului Oradea.

Conform art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art. 38 alin.2 lit.f și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se dă acordul de principiu pentru preluarea în patrimoniul public al municipiului Oradea și trecerea în administrarea R.A.APA-CANAL Oradea a stației de hidrofor din cadrul fostei Garnizoane din str. Armatei Române nr.1/A.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Regia autonomă Apă-Canal Oradea, Direcția Patrimoniu și Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Regia autonomă Apă-Canal Oradea,

  • -  Direcția Patrimoniu,

  • -  Direcția economică,

  • -  Consiliul Județean Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pantea Florian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Oradea, 30 noiembrie 2005.

Nr.850.

Florian Dacin