Hotărârea nr. 846/2005

privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „EXTINDERE SEMAFORIZARE STRADA NUFaRULUI, ZONA STAtIEI PETROM-LOTUS MARKET, DIN MUNICIPIUL ORADEA”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „EXTINDERE SEMAFORIZARE STRADA NUFĂRULUI, ZONA STAȚIEI PETROM-LOTUS MARKET, DIN MUNICIPIUL ORADEA”.

Analizând Raportul de specialitate nr.152.420 din data de 22 noiembrie 2005, întocmit de către Direcția tehnică, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „EXTINDERE SEMAFORIZARE STRADA NUFĂRULUI, ZONA STAȚIEI PETROM-LOTUS MARKET, DIN MUNICIPIUL ORADEA”,

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr. 45/5.06.2003, privind finanțele publice locale, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile publice locale, se aprobă de consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz,

În baza art. 38 alin.2 lit.c și m și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „EXTINDERE SEMAFORIZARE STRADA NUFĂRULUI ZONA STAȚIEI PETROM-LOTUS MARKET DIN MUNICIPIUL ORADEA” varianta 1, având următoarele

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI Ordonator principal de credite..............Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar.......................................Primaria municipiului Oradea

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a investitei.......................... 90.351 RON/ 24.889 EURO

din care C+M............................................71.851RON/ 19.793 EURO

CAPACITATI:

  • -  înlocuire automat existent la complex Lotus Market

  • -  6 corpuri de semafoare pietonale;

  • -  2 semafoare principale pentru vehicule;

  • -  2 semafoare repetitoare pentru vehicule (acces din str. Nufărului spre stația Petrom);

  • -  2 semafoare principale pentru vehicule (prinse pe cabluri de oțel și susținute de stâlpi înalți)

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI.........1 lună

FINANTAREA INVESTITIEI

Finantarea obiectivului de investiție se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite conform listelor de investitii ale Primariei municipiului Oradea, aprobate conform legii.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică și Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția tehnică,

  • -  Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pantea Florian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Oradea, 30 noiembrie 2005.

Nr.846.

Hotărârea a fost adoptată cu:


unanimitate voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 „voturi”împotrivă


Florian Dacin