Hotărârea nr. 845/2005

privind aprobarea rectificarii programului de investitii al Regiei autonome Apa Canal – Oradea pe anul 2005

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea rectificării programului de investiții al Regiei autonome Apă Canal -Oradea pe anul 2005

Analizând Raportul de specialitate nr. 150.339 din data de 15 noiembrie 2005, întocmit de către Direcția tehnică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea rectificării programului de investiții al Regiei autonome Apă Canal - Oradea pe anul 2005,

Ținând seama de prevederile art.37 și 44 alin.1 din Ordonanța de Urgenta nr.45/05.06.2003 privind finantele publice locale,

În baza art. 38 alin.2 lit.c și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă rectificarea programului de investiții al Regiei autonome Apă Canal -Oradea pe anul 2005, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Regia autonomă Apă-Canal Oradea, Direcția Economică și Direcția tehnică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Regia autonomă Apă-Canal Oradea,

  • -  Direcția tehnică,

  • -  Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Pantea Florian

Oradea, 30 noiembrie 2005.

Nr.845.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin

Anexa
la HCL nr.845 din 30.11.2005
Program investitii R.A. Apa-Canal pe anul 2005
mii lei
Nr.crt.Denumire capitol/obiectiv de investitiiValoare aprobataValoare propusa pt.modificareDiferente
Cap.63.02.- Servicii si dezvoltare publica
1Asigurarea utilitatilor de alimentare cu apa si canal in Cartierul Tineretului250.000.00-250.00
2"Reparatii capitale si extindere la retele de apa si canal pe str. Strugurilor, Viilor, B.N.Antal"80.0042.00-38.00
3"Lucrari de reabilitare retele de apa si canalizare corelat cu lucrarile de modernizare strazi pe str. Biruintei, str.J.Jaurez"170.0058.00-112.00
4"Reparatii capitale si extindere la retele de apa si canal pe str. Lunga, Dobrogei"0.00354.00354.00
5Reabilitare retea apa str. Republicii0.0062.0062.00
TOTAL500.00516.0016.00
Cap.63.31.- Servicii si dezvoltare publica
1Extinderea canalizarii si retelei de alimentare cu apa pe str. Gh. Doja140.00135.00-5.00
2Retele de apa si canal cartierul Iorga(Tr.II de presiune) ANL180.00240.0060.00
3"Reparatii capitale si extindere la retele apa si canal pe str. Lunga, Dobrogei, Strugurilor, Viilor, Penes Curcanu, I.B.Deleanu, Bradului"180.00180.000.00
4"Reabilitare retea apa str. Republicii, str. Primariei""2,000.00""2,183.00"183.00
TOTAL"2,500.00""2,738.00"238.00
Cap.64.02. Mediu si ape
1Asigurarea utilitatilor de alimentare cu apa si canal in Cartierul Europa355.00339.00-16.00
TOTAL355.00339.00-16.00
Cap.64.31.Mediu si ape
1Extin. Canaliz. in vederea depoluarii raului Crisului Repede ISPA(BERD II) "1,480.00"335.00"-1,145.00"
2Asigurarea utilitatilor de alimentare cu apa si canal in cartierul Europa145.0046.00-99.00
3Inlocuire si extindere retea de canalizare Aleea Rogerius0.00225.00225.00
4Extinderea canalizarii str. Facliei0.0046.0046.00
5Reabilitare retea de apa si canalizare str.Ady Endre0.00735.00735.00
TOTAL"1,625.00""1,387.00"-238.00
TOTAL GENERAL"4,980.00""4,980.00"0.00