Hotărârea nr. 840/2005

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, a indicatorilor de performanta si a bugetului de trezorerie pe anul 2005 la S.C. ELECTROCENTRALE S.A. Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, a indicatorilor de performanta și a bugetului de trezorerie pe anul 2005 la S.C. ELECTROCENTRALE S.A. Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.150.516 din 16 noiembrie 2005, întocmit de către

Direcția economică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, a indicatorilor de performanta și a bugetului de trezorerie pe anul 2005 la S.C. ELECTROCENTRALE S.A. Oradea,

Conform prevederilor Ordonanței de Urgenta nr. 79 din 31 mai 2001 (*actualizata*) privind intarirea disciplinei economico-financiare și alte dispozitii cu caracter financiar,

Ținând seama de prevederile art.15 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.45/2003, privind finanțele publice locale,

În baza art. 38 alin.2 lit.d și g și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bugetului de trezorerie pe anul 2005 la S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă indicatorii de performanta și obiectivele de indeplinit pe anul 2005 ai S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Societatea comercială Electrocentrale SA Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Societatea comercială Electrocentrale SA Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Pantea Florian

Oradea, 30 noiembrie 2005. CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin


Nr.840.

Anexa nr.1
la HCL nr.840 din 30.11.2005
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2005
- RON -
Nr. crt.Denumirea indicatoruluiNr.rândNivel indicator planificatElemente de fundamentare
Aprobat 20052005
1"Cifra de afaceri netă - total, din care:"1"241,002,100""254,688,059"
- producţia vândută2"207,686,100""208,205,725"
- venituri din vânzarea mărfurilor3"7,500,000""20,000,000"
- venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete4"25,816,000""26,482,334"
2Variaţia stocurilorSold C5
Sold D6
3Producţia imobilizată7
4Alte venituri din exploatare8"597,900""5,811,941"
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08) 9"241,600,000""260,500,000"
5a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile10"166,032,600""176,934,000"
b) alte cheltuieli materiale11"2,305,000""2,305,000"
c) alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă) 12"3,648,000""5,648,000"
d) cheltuieli privind mărfurile13"7,500,000""18,400,000"
6Cheltuieli cu personalul 14"30,475,000""31,475,000"
a) salarii 15"23,000,000""24,000,000"
b) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială16"7,475,000""7,475,000"
7a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale (rd.18-19)17"6,388,000""4,300,000"
a) Cheltuieli privind amortizarea18"6,388,000""4,300,000"
b) Venituri din provizioane19
8Ajustarea valorii activelor circulante200"-300,000"
"a) pierderi din creanţe şi debitori diverşi, precum li cheltuieli privind"21
provizioane pentru deprecierea activelor circulante
b) venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi şi din provizioane22"300,000"
pentru deprecierea activelor circulante
9Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26 )23"17,061,400""11,838,000"
a) cheltuieli privind prestaţiile externe24"8,470,400""7,368,000"
"b) cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate"25"5,491,000""2,770,000"
"c) cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele cedate"26"3,100,000""1,700,000"
10Ajustări privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli (rd.28-29)2700
a) cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli28
b) venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli29
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 30"233,410,000""250,600,000"
(rd.10 la rd.14+rd.17+rd.20+rd.23+rd.27)
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:
- profit (rd. 09 - rd. 30) 31"8,190,000""9,900,000"
- pierdere (rd. 30 - rd. 09)32
11"Venituri din interese de participare - total, din care:"33
" - din care, în cadrul grupului"34
12Venituri din alte investiţii financiare şi creanţe ce fac parte din activele 35
imobilizate
" - din care, în cadrul grupului"36
13Venituri din dobânzi37"1,000,000""1,200,000"
" - din care, în cadrul grupului"38
14Alte venituri financiare 39"60,000"
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.33+35+37+39) 40"1,000,000""1,260,000"
15Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a investiţiilor financiare deţinute 4100
ca active circulante
a) cheltuieli financiare privind amortizările şi provizioanele42
b) venituri financiare privind amortizările şi provizioanele43
16Cheltuieli privind dobânzile44"3,744,000""4,069,000"
" - din care, în cadrul grupului"45
17Alte cheltuieli financiare46"5,356,000""6,971,000"
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.41+44+46) 47"9,100,000""11,040,000"
REZULTATUL FINANCIAR (rd.39-46)
- profit (rd. 40 - rd. 47)48
- pierdere (rd. 47 - rd. 40)49"8,100,000""9,780,000"
Nr. crt.Denumirea indicatoruluiNr.rândNivel indicator planificatElemente de fundamentare
PrecedentCurent
REZULTATUL CURENT
- profit (rd. 31 + rd. 48 -rd. 32 - rd. 49) 50"90,000""120,000"
- pierdere (rd. 32 + rd. 49 - rd. 31 -rd. 48)51
18Venituri extraordinare52
19Cheltuieli extraordinare53
REZULTATUL EXTRAORDINAR
- profit (rd. 52 - rd. 53)5400
- pierdere (rd. 53 - rd. 52) 5500
20VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52) 56"242,600,000""261,760,000"
21CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53) 57"242,510,000""261,640,000"
22REZULTATUL BRUT
- profit (rd. 56 - rd. 57) 58"90,000""120,000"
- pierdere (rd. 57 - rd. 56) 59
23IMPOZITUL PE PROFIT60
24Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus61
25REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR
- profit (rd. 58 - (rd. 60 + rd. 61)) 62"90,000""120,000"
- pierdere (rd. 59 - (rd. 60 + rd. 61)) 6300
--------------------------------------------------------------------------------
Anexa nr. 2
la HCL nr. 840 din 30.11.2005
BUGETUL DE TREZORERIE
PE ANUL 2005
- mii RON -
Nr. crt.Denumirea indicatoruluiNr.rândNivel indicator Elemente de fundamentare
AprobatPrevizionat
1Încasările din vânzări de bunuri şi prestări de servicii1"197,965""221,098"
2"Încasările provenite din redevenţe, onorarii, comisioane şi alte venituri"2598"4,012"
3Plăţi către furnizori de bunuri şi servicii3"196,547""216,125"
4Plăţi efectuate către şi în numele angajaţilor 4"30,475""30,475"
5"Plăţi privind impozitul pe profit, alte impozite şi taxe care privesc"5"9,100""11,040"
actele de exploatare care sunt generate de activitatea de exploatare
Excedent / Deficit din exploatare (rd.01+rd.02-rd.03-rd.04-rd.05) 6"-37,559""-32,530"
6Încasările în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu7
şi de creanţe ale altor societăţi comerciale
7Avansuri în numerar şi împrumuturi efectuate către alte părţi8
8Încasări în numerar din rambursarea avansurilor şi împrumuturilor efectuate către alte părţi9
9"Plăţi în numerar pentru achiziţionarea de terenuri şi mijloace fixe,"10"6,938""6,938"
active necorporale şi alte active pe termen lung
10"Încasări în numerar din vânzarea de terenuri şi mijloace fixe, instalaţii şi echipamente"11
11Plăţi în numerar pentru achiziţia de instrumente de capital propriu şi de creanţă ale altor întrepr.12
Excedent / Deficit din investiţii (rd.07-rd.08+rd.09-rd.10+rd.11-rd.12) 13"-6,938""-6,938"
12Venituri în numerar din emisiunea de acţiuni şi alte instrumente de capital propriu14
13Plăţi în numerar către acţionari pentru a achiziţiona sau a răscumpăra15
acţiunile operatorului de servicii
14"Venituri în numerar din emisiunea de obligaţiuni, credite ipoteci şi alte împrumuturi"16"27,000""26,158"
15Rambursări în numerar ale unor sume împrumutate17"12,457""12,457"
16Plăţi în numerar ale locatarului pentru reducerea obligaţiilor legate de o operaţiune de leasing fin. 18
Excedent / Deficit din activitatea de finanţare (rd.14-rd.15+rd.16-rd.17-rd.18) 19"14,543""13,701"
17"Fluxuri de numerar - total, din care:"
a) încasări20"225,563""251,268"
b) plăţi21"255,517""277,035"
Excedent / Deficit de trezorerie (rd.20-rd.21) 22"-29,954""-25,767"
18Numerar la începutul perioadei23"7,784""7,784"
19Numerar la sfârşitul perioadei (rd.23+rd.22)24"-22,170""-17,983"
20Modalităţi de utilizare a excedentului:25
21Modalităţi de acoperire a deficitului:26
- credit "18,600""18,000"
- redevenţă"3,721"
"Oradea, 30 noiembrie 2005"
--------------------------------------------------------------------------------
Anexa 3
la HCL nr. 840 din 30.11.2005
INDICATORII ECONOMICO - FINANCIARI
NR.INDICATORIformulaUMbugetaprobat%
CRT.aprobatrectificarecol 5/col 4
2005buget 2005
0123456
1profit brutmii lei90120133.33
2venituri din exploataremii lei"241,600""260,500"107.82
3cheltuieli de exploataremii lei"233,410""250,600"107.36
4rezultatul exploatariimii lei"8,190""9,900"120.88
5nr.mediu personal "1,300""1,300"100.00
6cheltuieli cu personalulmii lei"30,475""31,475"103.28
7fond de salarii af.personalului angaj.pe bază demii lei"22,970""23,970"104.35
contr.indivd.de muncă
8cheltuieli totalemii lei"242,510""261,640"107.89
9venituri totalemii lei"242,600""261,760"107.90
10câştig mediu lunar lei/pers."1,472.44""1,536.54"104.35
11indicele de creştere salarială%107.50104.35
12indicele de creştere a productivităţii muncii%116.90107.90
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
13productivitatea medie lunară a munciivenituri totale mii lei/pers15.5516.78107.90
nr.mediu de personal x 12 /luna
14rata profitului brutprofit brut x 100%0.040.04100.00
venituri totale
15rata rentabilităţii exploatăriirezultatul exploatării x 100%3.373.78112.23
venituri totale
16ponderea chelt.cu pers.în cheltuielile decheltuieli cu personalul x 100%13.0612.5696.20
exploataretotal cheltuieli de exploatare
17cheltuielile totale la 1000 lei venituri totalecheltuieli totale x 1000%999.6999.599.99
venituri totale
OBIECTIVE ŞI PROGRAME
18plăţi restante către bugetmii lei00100.00
19obligaţii totale faţă de creditori (cu excepţia SCplăţi restante/venituri totale * 100%8.008.00100.00
Termoelectrica Bucureşti) mai vechi de 30 zile
20creanţe restante mai vechi de 30 zilecreanţe restante/venituri totale * 100%15.0015.00100.00
"Oradea, 30.11.2005"