Hotărârea nr. 839/2005

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a indicatorilor economico - financiari pe anul 2005 la Regia Autonoma de Piete, Agrement si Salubritate Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a indicatorilor economico - financiari pe anul 2005 la Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.150.758 din 16 noiembrie 2005, întocmit de către

Direcția economică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a indicatorilor economico - financiari pe anul 2005 la Regia Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea,

Conform prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 79 din 31 mai 2001 (*actualizata*) privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar,

Ținând seama de prevederile art.15 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.45/2003, privind finanțele publice locale,

În baza art. 38 alin.2 lit.d și g și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 la Regia

Autonomă de Piețe, Agrement și Salubritate Oradea, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea indicatorilor economico - financiari de la Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Regia autonomă de piețe, agrement și salubritate Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Pantea Florian

Oradea, 30 noiembrie 2005.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin


Nr.839.

Anexa nr.1

La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.839 din 30.11.2005

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

PE ANUL 2005

- RON -

Nr. crt.

Denumirea indicatorului

Nr. rând

Nivel indicator Lei

%

Aprobat 2005

Aprobat rectificare 2005

1.

Cifra de afaceri netă - total, din care :

1

6.951.000

6.451.000

92,81

- producția vândută

2

6.651.000

6.151.000

92,48

- venituti din vânzarea mărfurilor

3

300.000

300.000

100,00

- venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

4

2.

Variația stocurilor              Sold C

5

Sold D

6

3.

Producția imobilizată

7

4.

Alte venituri din exploatare

8

2.019.000

1.819.000

90,09

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)

9

8.970.000

8.270.000

92,20

5.

a) cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile

10

790.000

690.000

87,34

b) alte cheltuieli materiale

11

470.000

470.000

100,00

c) alte cheltuieli din afara (cu energie și apă)

12

1.030.000

1.030.000

100,00

d) cheltuieli privind mărfurile

13

230.000

230.000

100,00

6.

Cheltuieli cu personalul

14

3.530.000

3.530.000

100,00

a) salarii

15

2.600.000

2.600.000

100,00

b) cheltuieli cu asigurările și protecția socială

16

930.000

930.000

100,00

7.

Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)

17

40.000

40.000

10,00

a) Cheltuieli privind amortizarea

18

40.000

40.000

100,00

b) venituri din provizioane

19

8.

Ajustarea valorii activelor circulante

20

a) pierderi din creante și debitor diverși, precum și cheltuieli privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante

21

b) venituri din creante reactivate și debitori diverși și din provizioane pentru deprecierea activelor circulante

22

9.

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)

23

2.512.000

1.912.000

76,11

a) cheltuieli privind prestațiile externe

24

2.372.000

1.742.000

73,44

b) cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate

25

140.000

140.000

100,00

c) cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate

26

30.000

10.

Ajustări provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)

27

a) cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli

28

b) venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli

29

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.10+rd.14+rd.17+rd.20+rd.23.+rd.27)

30

8.602.000

7.902.000

91,86

REZULTATUL DIN EXPLOATARE:

-profit (rd.09- rd.30)

31

368.000

368.000

100,00

- pierdere )rd.30 -rd.09)

32

11.

Venituri din interese de participare - total, din care:

33

-din care, în cadrul grupului

34

12.

Venituri din alte investiții financiare și creanțe ce fac parte din activele imobilizate

35

- din care, în cadrul grupului

36

13.

Venituri din dobânzi

37

12.000

12.000

100,00

- din care, în cadrul grupului

38

14.

Alte venituri financiare

39

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.33+35+37+39)

40

12.000

12.000

100,00

15.

Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante

41

a) cheltuieli financiare privind amortizările și provizioanele

42

b) venituri financiare privind amortizările și provizioanele

43

16.

Cheltuieli privind dobânzile

44

- din care, în cadrul grupului

45

17.

Alte cheltuieli financiare

46

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.41+44+46)

47

REZULTATUL FINANCIAR (rd.39-46)

- profit (rd.40 - rd.47)

48

12.000

12.000

100,00

- profit (rd.47 - rd.40)

49

REZULTATUL CURENT

- profit (rd. 31 + rd. 48)

50

380.000

380.000

100,00

- pierdere ( rd. 32 + rd. 49)

51

18.

Venituri extraordinare

52

19.

Cheltuieli extraordinare

53

REZULTATUL EXTRAORDINAR

- profit (rd. 52 - rd. 53)

54

- pierdere (rd. 53 - rd. 52)

55

20.

VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)

56

8.982.000

8.282.000

92,1 1

21.

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)

57

8.602.000

7.902.000

91,86

22.

REZULTATUL BRUT

- profit (rd. 56 - rd. 57)

58

380.000

380.000

100,00

- pierdere (rd. 57 - rd. 56)

59

23.

IMPOZITUL PE PROFIT

60

60.800

52.500

86,35

24.

REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR

61

- profit (rd. 58 - (rd. 60 + rd. 61) )

62

319.200

327.500

102,60

- pierdere (rd. 59 - ( rd. 60 + rd.61) )

63

25.

REPARTIZAREA PROFITULUI NET TOTAL d.c.

64

- Rezerve legale

65

- Fond de participare a salariaților la profit

66

31.900

32.750

102,66

- Vărsăminte la bugetul local

67

159.600

163.750

102,60

- Alte repartizări

68

127.700

131.000

102,58

Oradea, 30 noiembrie 2005.

Anexa 2
la HCL nr.839 din 30.11.2005
INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI
MII. LEI
NR. CRT.INDICATORIformulaUMbuget aprobat 2005Aprobat rectificare 2005% col 5/col4
0123456
1profit brutmii.lei380380100.00
2venituri din exploataremii.lei"8,970""8,270"92.20
3cheltuieli de exploataremii.lei"8,602""7,902"91.86
4rezultatul exploatariimii.lei368368100.00
5nr. mediu personal mii.lei290290100.00
6cheltuieli cu personalulmii.lei"3,530""3,530"100.00
7fond de salarii af. personalului angaj pe baza de contr. individ. de muncamii.lei"2,600""2,600"100.00
8cheltuieli totalemii.lei"8,602""7,902"91.86
9venituri totalemii.lei"8,982""8,282"92.21
10castig mediu lunarmii.lei/pers7.507.50100.00
11indicele de creştere salarială%118.48118.48100.00
12indicele de creştere a productivităţii muncii%121.17121.17100.00
INDICATORI DE PERFORMANTA
13productivitatea munciivenituri totalemii.lei/pers 30.9728.5692.21
nr. mediu de personal
14rata profitului brutprofit brut x 100%4.234.59108.45
venituri totale
15rata rentabilitatii exploatariirezultatul exploatarii x 100%4.104.44108.45
venituri totale
16ponderea chelt. cu pers. în cheltuielile de exploatarecheltuieli cu personalul x 100%41.0444.67108.86
total cheltuieli de exploatare
17cheltuielile totale la 1000 lei venituri totalecheltuieli totale x 1000 %95895499.63
venituri totale
OBIECTIVE SI PROGRAME
18plati restante catre buget ( mai vechi de 30 de zile )mii lei00
19plati restante catre alţi creditori ( mai vechi de 30 de zile )mii lei00
20creanţe restante ( mai vechi de 30 de zile )mii lei8080100.00