Hotărârea nr. 835/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Mansardare locuinta si amenajare magazin, strada Clujului nr.35, Oradea - nr. cadastral 3526/1

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Mansardare locuința și amenajare magazin, strada Clujului nr.35, Oradea - nr. cadastral 3526/1

Analizând Raportul de specialitate nr.152.368 din data de 21 noiembrie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Mansardare locuința și amenajare magazin, strada Clujului nr.35, Oradea - nr. cadastral 3526/1,

Terenul luat în studiu, parcela cu nr. cad. 3526/1 inscrise în C.F. nr.906 - Oradea în suprafata de 274,0 mp se afla în proprietatea beneficiarilor, Galea Mihai și sotia Galea Marioara. în prezent pe teren se afla o constructie în regim de inaltime parter, intr-o avansata stare de degradare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Mansardare locuinta și amenajare magazin, strada Clujului nr.35, Oradea - nr. cadastral 3526/1, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei și regulementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  mansardare locuinta existenta și amenajare magazin de tamplarie de lemn;

  • -  acces asigurat din strada Clujului

  • - POT maxim =42,5% și CUT maxim = 0,85

  • -  asigurarea utilitatilor : alimentarea cu apa, canalizarea și alimentarea cu energie electrica prin racord la retelele existente în zona.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Pantea Florian

Oradea, 30 noiembrie 2005.

Nr.835.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin

Hotărârea a fost adoptată cu:


unanimitate voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 „voturi”împotrivă