Hotărârea nr. 834/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Complex comercial - str. Nicolae Bolcas nr.4-6 nr. cad. 9602, 9878 si 9879 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Complex comercial - str. Nicolae Bolcas nr.4-6 nr. cad. 9602, 9878 și 9879 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.152.373 din data de 21 noiembrie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Complex comercial - str. Nicolae Bolcas nr.4-6 nr. cad. 9602, 9878 și 9879 - Oradea,

Terenul destinat realizarii obiectivului identificat cu nr. cadastral 9602 inscris în CFN nr. 7357-Oradea, nr. cad. 9879 inscris în CFN nr.7767 -Oradea și nr. cad. 9878 inscris în CFN nr. 7766 se afla în proprietatea beneficiarului, SC Nova Euro Grup Impex SRL, partial și partial în proprietatea lui Tamba Vasile cu antecontract de vinzare cumparare și procura de reprezentare nr. 2825/7.11.2005 în favoarea beneficiarului,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Complex comercial - str. Nicolae Bolcas nr.4-6, nr. cad. 9602, 9878 și 9879 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei și regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  regim de inaltime S+P+1;

  • -  cladirea magazinului se va amplasa la 10,50 m de la strada N. Bolcas pentru organizarea unei parcari auto pentru clienti în fata magazinului;

  • -  accesul marfurilor s-a propus din aleea carosabila ce desparte obiectivul de zona de blocuri P+4;

  • -  accesul la parcarile organzate în incinta s- a propus tot din aleea carosabila ce separa amplasamentul de blocurile P+4;

  • -  S-au propus 45 locuri de parcare din care 23 de locuri în incinta, în fata magazinului, 2 locuri de parcare pe aleea carosabila ce desparte terenul de zona de blocuri și alte 20 de locuri s-au propus adiacent strazii N. Bolcas;

  • -  Suprafata de teren propusa pentru concesionare în vederea realizarii platformei auto, parcari și rampa auto este de S = 290 mp;

  • - POT propus = 79,5% și CUT propus = 2,14.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Pantea Florian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Oradea, 30 noiembrie 2005.

Nr.834.

Florian Dacin