Hotărârea nr. 831/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere spatiu comercial str. Liszt Ferencz nr.47 – Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere spatiu comercial str. Liszt Ferencz nr.47 - Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.152.374 din data de 21 noiembrie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere spatiu comercial str. Liszt Ferencz nr.47 -Oradea,

Terenul luat în studiu identificat cu nr. cad. 6063 inscris în CFN nr. 4447 Oradea, cu suprafata de 719 mp, se afla în proprietatea beneficiarilor, Cornea Radu și Cornea Rebeca,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Concesionare teren pentru extinderea locuintei str. L. Ferencz nr.47 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei și regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  extinderea cladirii de locuit de pe terenul aflat in proprietatea beneficiarului (nr. cadastral 6063, proprietate inscrisa în CFN 4447-Oradea) în afara perimetrului actual, pe terenul alaturat pentru destinatia de spatiu comercial și garaj auto;

  • -  regimul de inaltime propus P+1;

  • -  aliniamentul constructiilor este propus la limita trotuarului dinspre str. Ep. N. Popovici;

  • -  POT=75%, CUT=1,2;

  • -  accesul auto se va realiza din str. Ep. N. Popovici;

  • -  Suprafata solicitata pentru concesionare este de S = 197 mp.

  • -  echiparea cu utilitati se va rezolva prin racordarea la reteaua publica existenta in zona;

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Pantea Florian

Oradea, 30 noiembrie 2005.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Nr.831.

Florian Dacin