Hotărârea nr. 830/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinta - str. Adevarului nr.66 nr. cad. 8222, 8223, 8224, 8225, 8226, 8227, 8439, 8440, 8441, 8442- Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinta - str. Adevarului nr.66 nr. cad. 8222, 8223, 8224, 8225, 8226, 8227, 8439, 8440, 8441, 8442-Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.151.637 din data de 18 noiembrie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinta -str. Adevarului nr.66 nr. cad. 8222, 8223, 8224, 8225, 8226, 8227, 8439, 8440, 8441, 8442 -Oradea,

Terenul luat în studiu în suprafata de 15243 mp identificat cu nr. cadastral 8222, 8223, 8224, 8225, 8226, 8227, 8439, 8440, 8441, 8442 inscrise în CFN nr. 6482 Oradea se afla în prorietatea beneficiarului, Szekely Alexandru,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

n conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinta -str. Adevarului nr.66 nr. cad. 8222, 8223, 8224, 8225, 8226, 8227, 8439, 8440, 8441, 8442-Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei și regulementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  inscrierea constructiilor pe configuratia terenului, tinind cont de recomandarile și masurile constructive impuse de Studiul geotehnic nr.456/2005 elaborat de geolog Traistaru Mihai..

  • -  realizarea lucrarilor de sistematizare a terenului conform recomandarilor din Studiul geotehnic: Se vor prevedea rigole și pe versant cu preluare a apelor colectate în rigole, de un sant transversal pe curbele de nivel; Realizarea unui sistem de canalizare a apelor pluviale pentru toate casele ce se vor amplasa pe versant;

  • -  Terenul a fost impartit în 8 loturi de casa de tip izolat și o strada interioara carosabila și pietonala care va face legatura dinspre str. Adevarului la viitoarele parcele; strada interioara va avea prospect de 11 m fata de care se vor alinia limitele parcelelor.

  • -  Regimul de aliniere propus - 5,50 m de la limita trotuarului strazii interioare;

  • -  Retragere spate - 6,0 m;

  • -  Retrageri laterale - 3 m pe o latura, în total 3 m;

  • -  Parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuinta si/sau garaj inclus în cladire;

  • - POT maxim -35%, CUT maxim - 0,5;

  • -  Limita de implantare a gardurilor dinspre strada Adevarului va fi la 6,0 m din ax în vederea largirii strazii la un prospect de 12 m reglementat prin PUG; Terenul rezervat largirii strazii Adevarului se va ceda domeniului public în conditiile stabilite prin PUD.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

- Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pantea Florian

Oradea, 30 noiembrie 2005.

CONTRASEMNEAZĂ

Nr.830.

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 „voturi”împotrivă

SECRETAR Florian Dacin