Hotărârea nr. 828/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinte si realizare acces din str. Apateului, nr. cad. 8466/10, 8466/11, 8466/12, 8466/13, 8466/14, 8466/15, 8466/16, 8466/17, 8466/18, 8466/19, 7885, 7886 si 2871 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuințe și

realizare acces din str. Apateului, nr. cad. 8466/10, 8466/11, 8466/12, 8466/13, 8466/14, 8466/15, 8466/16, 8466/17, 8466/18, 8466/19, 7885, 7886 și 2871 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.151.416 din data de 18 noiembrie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinte și realizare acces din str. Apateului, nr. cad. 8466/10, 8466/11, 8466/12, 8466/13, 8466/14, 8466/15, 8466/16, 8466/17, 8466/18, 8466/19, 7885, 7886 și 2871 - Oradea,

Din punct de vedere juridic, terenul în studiu, are o suprafata de S = 19542 mp identificat cu nr. cadastrale 8466/10, 8466/11, 8466/12, 8466/13, 8466/14, 8466/15, 8466/16, 8466/17, 8466/18, 8466/19, 7885, 7886 și 2871 - Oradea inscrise în C.F.N. nr. 1741, 6127, 6128, 75046, 75045, 75044, 75043, 75042, 75041, 75040, 75039, 75038, 75039 - Oradea, reprezentand proprietatea beneficiarilor, Durla Alin și Durla Lorena, Ton Mircea și Ton Delia, Bondar Monica și Bondar Marin, Puris Ioan și Puris Ana, Morar Matei și Morar Maria, David Otilia, Gabor Cosmin și Gabor Simina, Florut Vese Viorel și Florut Vese Diana, Petrita Daniela și Petrita Calin, Martin Dumitru și Martin Simona, Mihut Adrian, SC Tiona SRL Oradea și SC Kuzimob SRL Oradea,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinte și realizare acces din str. Apateului, nr. cad. 8466/10, 8466/11, 8466/12, 8466/13, 8466/14, 8466/15, 8466/16, 8466/17, 8466/18, 8466/19, 7885, 7886 și 2871 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei și regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  Terenul a fost impartit în 12 loturi de casa de tip izolat;

  • -  In vederea realizarii caii de acces din str. Apateului și pe drumul agricol de acces identificat cu nr. cad. 9398 (conform HCL nr. 656/31.08.2005) se propune deschiderea a doua strazi: o strada pe directia nord-sud perpendiculara pe drumul agricol și care face legatura în teritoriu cu strada deschisa din Romer Floris și o strada pe directia est- vest paralela cu drumul agricol care face legatura în teritoriu cu strada paralele piriului Adona propusa și cu deschidere spre str. Apateului spre capatul vestic; Strazile create vor avea un profil transversal de 9,0 m strada paralela cu drumul agricol și 11,0 m strada de legatura cu str. Romer Floris; Loturile adiacente strazilor vor avea obligatoriu gard transparent spre strada;

  • -  Terenul rezervat cailor de acces se va ceda domeniului public în conditiile stabilite prin PUD

  • -  Regimul de aliniere propus - 4,50 m de la limita trotuarului strazii nou create;

  • -  Retragere spate - 9,0 m; - Retrageri laterale - pe o latura 1,60 m, în total 4 m; Parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuinta si/sau garaj inclus în cladire;

  • - POT maxim = 35%, CUT maxim = 0,5.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pantea Florian

Oradea, 30 noiembrie 2005.

CONTRASEMNEAZĂ

Nr.828.

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 „voturi”împotrivă

SECRETAR

Florian Dacin