Hotărârea nr. 825/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Centru de colectare ajutoare pentru cazuri de calamitati - str. C. Coposu, Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Centru de colectare ajutoare pentru cazuri de calamitati - str. C. Coposu, Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.152.000 din data de 17 noiembrie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Centru de colectare ajutoare pentru cazuri de calamitati - str. C. Coposu, Oradea,

Terenul luat în studiu în suprafata totala de S = 10785 mp, identificat cu nr. cad. 8994 inscris în C.F.N. nr. 6871-Oradea și nr. cad. 8995 înscris în C.F.N. nr. 7074-Oradea se afla în proprietatea Episcopiei Romano- Catolice Oradea,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Centru de colectare ajutoare pentru cazuri de calamitati - str. C. Coposu, Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei și regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  Obiectivele propuse pe amplasament indeplinind functiuni caritative, administrative și prestari servicii sunt: centrului de colectare ajutoare pentru cazuri de calamitati; sediu Caritas Catolica; studio de radio; azil de batrini;

  • - POT propus = 20,72% și CUT propus = 0,42;

  • -  Organizarea circulatiei: accesul în incinta se asigura din strada Spartacus; adiacent strazii se va amenaja o zoan de parcare; accesul camioanelor cu ajutoare se va asigura din str. C. Coposu pe un carosabil amenajat pe terenul bisericii reformate, conform intelegerii incheiate intre parti.

  • -  Pentru realizarea accesului se propune corectarea limitei de proprietate din partea sudica prin efectuarea unui schimb de teren intre Episcopia Romano- Catolica și municipiul Oradea; terenul solicitat la schimb are suprafata de S = 153 mp.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -    Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -    Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pantea Florian

Oradea, 30 noiembrie 2005.

Nr.825.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin