Hotărârea nr. 823/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Casa bifamiliala, nr. cad. 9125 - str. Nojoridului, Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa bifamiliala. nr. cad. 9125 - str. Nojoridului, Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.150.673 din data de 16 noiembrie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Casa bifamiliala, nr. cad. 9125 - str. Nojoridului, Oradea,

Terenul în suprafata de 550 mp identificat cu nr. cad. 9125 inscris în C.F.N. nr.6893 - Oradea, se află în proprietatea beneficiarilor, Miclăuș Florica și Miclăuș Jan,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Casa bifamiliala, nr. cad. 9125 - str. Nojoridului, Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei și regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre :

  • -  regim de inaltime P+M;

Cladirea se va amplasa respectand urmatoarelor conditii:

  • -  Zona de implantare a constructiei este cuprinsa intre 6 m limita minima raportata la linia strazii laterale și 9,0 m de la limita posterioara a parcelei masurata în punctul cel mai apropiat de strada;

  • -  Dat fiind latime strazii de numai 9,0 m, toate loturile adiacente, vor avea obligatoriu gard transparent spre strada, zona verde plantata din fata caselor va participa la completarea profilului strazii;

  • -  Retragerile laterale s-au propus la 1,30 m de la mejdia dreapta și 1,35 m de la mejdia stinga

  • -  Constructia se va amplasa în afara zonei de protectie a LEA 220kV;

  • -  indici de utilizare a terenului: POT propus = 30%; CUT = 0,5:

  • -  Asigurarea utilitatilor: în prima etapa alimentarea cu apa prin prin put forat, canalizarea prin rezervor vidanjabil, alimentarea cu energie electrica prin racord la reteaua electrica din zona, apa pluviala va fi colectata în rigole.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri

Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Pantea Florian

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR


Oradea, 30 noiembrie 2005.

Nr.823.

Florian Dacin