Hotărârea nr. 821/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan – zona strazii Facliei - cartier Podgoria, Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan - zona străzii Făcliei - cartier Podgoria, Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.144.218 din data de 25 octombrie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan - zona străzii Făcliei - cartier Podgoria, Oradea,

Terenul luat în studiu în suprafata de 1,30 Ha, identificat cu nr. topo.1068/25 inscris în C.F. nr.1337 se afla partial în proprietatea beneficiarului si partial în proprietatea persoanelor fizice si juridice ca urmare a instrainarii terenului de catre Fodor Livia (initiatoarea PUZ-lui) dupa cum urmeaza: Cozmulescu Ciprian, Moisi Daniel, SC Filorm prodcom SRL, SC Gelufilip SRL, Filip Daniel, pentru care s-a anexat procura autentificata notarial nr.1748/05.10.2005.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Extindere intravilan - zona strazii Facliei-cartier Podgoria, Oradea cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -  functiunea propusa în zona este cea de locuire, destinatia terenurilor va fi pentru parcele mobilate cu cladiri de locuit;

 • -  Reglementarile urbanistice specifice zonei:

 • -  zona destinata locuintelor unifamiliale izolate cu front minim de 12 m si parcele cu suprafete intre 350 - 1150 mp;

 • -  POT maxim -35%;

 • -  CUT maxim - 0,5;

 • -  Regimul de aliniere propus:

 • -  minim 10 m de la aliniament pe o adincime de 30 m pentru parcelele nr.2-11

 • -  minim 3 m de la aliniament pe o adincime de 10 m pentru parcelele nr.12-15

 • -  Regimul de inaltime maxim propus este de cel al cladirilor existente în zona P+M - P+1;

 • -  Parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuinta si /sau garaj inclus în cladire;

 • -  Organizarea circulatiei: din actualul drum realizat din balast paralel cu canalul de fuga al lacului compensator baraj Osorhei, aflat în proprietatea Hidroelectrica SA, cu iesire în str. Podgoria pe un drum de pamint,; - în interiorul zonei se va crea strada pina la limita dinspre str. Facliei cu posibilitate de racordare directa la aceasta, prevazuta cu o platforma de intoarcere care va deservi ultimele 4 parcele din partea nordica a zonei studiate; strada creata va fi de categoria III prospect de 11 m din care carosabil 7 m, prevazut cu trotuare si spatii verzi de aliniament iar accesul la cele 4 parcele va fi de 5 m latime cu 3,5 m carosabil;

 • -  Total teritoriu intravilan nou propus: 9875 mp;

 • -  Circulatia terenurilor: trecerea din proprietatea privata a zonei rezervate cailor de acces în proprietatea comuna (domeniul public) în vederea amenajarii strazilor, terenul se va ceda domeniului public în conditiile stabilite prin PUZ;

 • -  Dezvoltarea echiparii edilitare:

 • -  Alimentarea cu apa se va face prin extinderea retelei de pe str. Facliei;

 • -  Canalizarea menajera pina la finalizarea lucrarilor de echipare a strazii Facliei cu utilitatile de canalizare se vor executa fose septice vidanjabile, cu respectarea normativelor sanitare;

 • -  Alimentarea cu energie electrica este propusa sa se faca din LEA de 0,4 KV existenta.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pantea Florian

Oradea, 30 noiembrie 2005.                                   CONTRASEMNEAZĂ

Nr.821.                                                           SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 „voturi”împotrivă

Florian Dacin