Hotărârea nr. 82/2005

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 6884 Oradea si concesionarea directa a terenului cu nr.cadastral 6884 Oradea, in suprafata de 35 mp. situat in Oradea, Piata Bucuresti in favoarea SC Dum

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O TÂ R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 6884 Oradea și concesionarea directă a terenului cu nr.cadastral 6884 Oradea, în suprafață de 35 mp. situat în Oradea, Piața București în favoarea SC Dumisim Trans SRL, în vederea extinderii construcției existente.

9

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.62.853 din 11 februarie 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 6884 Oradea și concesionarea directă a terenului cu nr.cadastral 6884 Oradea, în suprafață de 35 mp. în vederea extinderii construcției existente,

Conform C.F. 77.277 Oradea suprafața de 40,5 mp teren identificat cu nr. topo 41/5 aparține municipiului Oradea și este transmisă prin contractul de concesiune nr. 643/2000 în favoarea SC Dumisim Trans SRL,

Pe terenul sus menționat SC Dumisim Trans SRL a amenajat Fast-Food - Rotiserie, spațiu pentru care solicită extindera în varianta aprobată prin P.U.D.-ul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 1026 din 28.10.2004,

Terenul cu numărul cadastral 6884 s-a constituit din nr. topo 41/6 înscris în C.F. 77277 Oradea aflat în proprietatea municipiului Oradea

În conformitate cu alin. (16) din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit.„f”, „g”, „h” și art. 46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aproba constituirea nr. cadastral 6884 Oradea astfel:

Nr.topo.din care se constituie nr.cadstral

Nr. C.F. în care este înscris nr.topo.

Suprafata de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafata ce se dezlipeste din nr.topo.si se constituie în nr.cadstral -mp-

41/6

77277 Oradea

2398,5

35

Art.2. Se aproba Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr cadastral 6884 Oradea:

Nr.cadastral al corpului de proprietate

Suprafata -mp-

Proprietar

Observatii

6884

35

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

Art.3. Se aprobă concesionarea directă a suprafeței de 35 mp. teren cu nr. cadastral 6884 Oradea, în favoarea SC Dumisim Trans SRL, în vederea extinderii construcției existente cu destinația fast-food și rotiserie.

Art.4.Durata concesionării terenului menționat la art.3 din prezenta hotărâre este cuprinsă între data 01.03.2005 până la 01.09.2049.

Art.5. Redevența este de 252.810 lei/mp/an + TVA și se va achita începând cu 01.03.2004.

Redevența se va indexa trimestrial cu indicele prețurilor de consum inflaționist cumulat preluat din Buletinul Statistic având ca bază de calcul luna decembrie 2004.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Direcția Patrimoniu,

  • •   Serviciul Patrimoniu,

  • •   Serviciul Juridic,

  • •  Judecătoria Oradea,

  • •  SC Dumisim Trans SRL, prin grija Direcției Patrimoniu.

Oradea, 24 februarie 2005

CONTRASEMNEAZĂ

Nr.82.

Florian Dacin

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Nicușor Lăpădatu

SECRETAR,