Hotărârea nr. 819/2005

privind respingerea propunerii de organizare a unei licitatii publice deschise pentru concesionarea suprafetei de 1756 mp teren, identificat cu nr. cadastral 3603 Oradea, situat in Oradea str. Octavian Goga – Gradina zoologica in vederea realizarii unei p

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind respingerea propunerii de organizare a unei licitații publice deschise pentru concesionarea suprafeței de 1756 mp teren, identificat cu nr. cadastral 3603 Oradea, situat în Oradea str. Octavian Goga - Grădina zoologică în vederea realizării unei parcări.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.152.763 din 22.11.2005 prin care Primăria Municipiului Oradea prin Direcția Patrimoniu propune aprobarea organizării unei licitații publice deschise pentru concesionarea suprafeței de 1756 mp teren, identificat cu nr. cadastral 3603 Oradea, situat în Oradea str. Octavian Goga - Grădina zoologică în vederea realizării unei parcări,

Prin Avizul CMUAT nr. 614/15.07.2005 și Certificatul de Urbanism nr. 2.385/09.08.2005 s-a propus realizarea unei parcări în condițiile PUD-ului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.561/2005,

Terenul pe care se propune amenajarea parcării aparține domeniului privat al municipiului Oradea identificat cu nr cadastral 3603 înscris .în CF ndf 2671 Oradea,

În baza Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit. ”f", "h" și art. 46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se respinge propunerea de organizare a unei licitații publice deschise în vederea concesionării suprafeței de 1756 mp. teren identificat cu nr. cadastral 3603 înscris în CF ndf 2671 Oradea, situat în Oradea str. Octavian Goga - Grădina zoologică, în vederea realizării unei parcări.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Direcția Patrimoniu,

  • -  Serviciul Patrimoniu,

  • - Serviciul Achiziții publice - Valorificări active.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florian Pantea

Oradea, 30 noiembrie 2005

Nr.819.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin