Hotărârea nr. 817/2005

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 9214 ÷ 9218 si trecerea in proprietate privata a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastrale 9214 ÷ 9218 Oradea, in suprafata de 27.7

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Â R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 9214 + 9218 și trecerea în proprietate privată a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastrale 9214 + 9218 Oradea, în suprafață de 27.764 mp., situat în Oradea str. Moreni

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.152.477 din 22.11.2005, prin care

Direcția Patrimoniu propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 9214 * 9218 Oradea și trecerea în proprietate privată a municipiului Oradea a terenului identificat cu cadastrale 9214 - 9218 Oradea, în suprafață de 27.764 mp,

Nr. cadastrale 9214 * 9218 Oradea s-au constituit din nr. topo 7902, 7936, 7939, 7940, 7941, 7942, 7943, 7944, 7945, 7946 și 8155/4 înscrise în C.F.4751 Oradea și 8155/3 aflate în proprietatea municipiului Oradea,

Terenul identificat cu nr. cadastrale 9214 - 9218 este situat în Oradea str. Moreni, în zona Căminului de nefamiliști, proprietatea Municipiului Oradea, cumpărat de la S.C. Construcții Feroviare S.A. Cluj,

Ținând cont de prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea privată și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art.38 alin.(2) lit. f) și art.46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă înscrierea în circuitul civil, prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciara a nr. topografic 8155/3 în suprafață de 2.062 mp. identificat conform Adeverintei O.C.P.I.Bihor nr. 13296/16.11.2005, reprezentând teren intravilan aflat în proprietatea privata a Municipiului Oradea.

Art. 2. Se aprobă constituirea nr. cadastrale 9214 - 9218 Oradea astfel:

Nr. cadastra l

Suprafața

Nr. ’

Cadastral

- mp-

Nr. topo/cadastral din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

- mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo și se constituie nr. cadastral

-mp-

9214

781

7902

4751 Oradea

7.943

683

7943

8.014

11

7944

8.780

2

8155/3

Adeverința

O.C.P.I. ’

13296/16.11.2

005

2.062

85

9215

5.012

7902

4751 Oradea

7.943

528

7945

8.197

424

7946

21.986

3.930

8155/4

119

119

8155/3

Adeverința

O.C.P.I. ’

13296/16.11.2

005

2.062

11

9216

7.343

7902

4751 Oradea

7.943

75

7943

8.014

1676

7944

8.780

3.073

7945

8.197

2.308

7946

21.986

54

8155/3

Adeverința

O.C.P.I. ’

13296/16.11.2

005

2.062

157

9217

7.495

7936

4751 Oradea

6.172

973

7939

6.989

1.542

7940

7.528

1.359

7941

8.395

1.608

7942

7.420

1.336

7943

8.014

677

9218

7.133

7936

4751 Oradea

6.172

674

7939

6.989

1529

7940

7.528

1392

7941

8.395

1634

7942

7.420

1340

7943

8.014

564

Art.3. Se aprobă Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr cadastrale 9214 * 9218 Oradea:

Nr.cadastral al corpului de proprietate

Suprafata -mp-

Proprietar

Observatii

9214

781

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

9215

5.012

9216

7.343

9217

7.495

9218

7.133

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu. Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Direcția Patrimoniu,

  • •   Serviciul Patrimoniu,

  • •  Biroul Cadastru Topografi,

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florian Pantea

Oradea, 30 noiembrie 2005

Nr.817.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin

Hotărârea a fost adoptată cu:


unanimitate voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 „voturi”împotrivă