Hotărârea nr. 816/2005

privind acceptarea donatiei d-lui Colompar Nicolaie-Adrian si d-nei Cirpaci Aurica reprezentând suprafata de 1.230 mp. teren identificat cu nr. cadastral 1680/17 inscris in CFndf 5479 Oradea, situat in Oradea in zona drumului de centura - str. Nojoridul

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-lui Colompar Nicolaie-Adrian și d-nei Cîrpaci Aurica reprezentând suprafața de 1.230 mp. teren identificat cu nr. cadastral 1680/17 înscris în CFndf 5479 Oradea, situat în Oradea în zona drumului de centură - str. Nojoridului, cu destinația de ”drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.150.097 din 15.11.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune acceptarea de către Consiliul Local a donației privind d-lui Colompar Nicolaie-Adrian și d-nei Cîrpaci Aurica reprezentând suprafața de 1.230 mp. teren identificat cu nr. cadastral 1680/17 înscris în CFndf 5479 Oradea, situat în Oradea în zona drumului de centură - str. Nojoridului, cu destinația de ”drum public”,

Planul Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 365/2005 reglementează parcelarea terenului pentru locuințe str. Nojoridului-nr. cadastral 1680 Oradea,

Pentru realizarea acceselor la parcelele nou create este necesară constituirea unei strazi noi din strada Nojoridului,

Conform ofertei de donație autentificată cu nr. 5010/16.09.2005 dl. Colompar Nicolaie-Adrian și dna Cîrpaci Aurica donează Municipiului Oradea suprafața de 1.230 mp. teren identificat cu nr. cadastral 1680/17 înscris în CFndf 5479 Oradea, situat în Oradea în zona drumului de centură - str. Nojoridului,

În baza art.7 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit.„f” și art. 46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Colompar Nicolaie-Adrian și d-nei Cîrpaci Aurica reprezentând suprafața de 1.230 mp. teren identificat cu nr. cadastral 1680/17 înscris în CFndf 5479 Oradea, situat în Oradea în zona drumului de centură - str. Nojoridului.

Art.2. Se aprobă trecerea suprafeței de 1.230 mp. teren identificat cu nr. cadastral 1680/17 înscris în CFndf 5479 Oradea, situat în Oradea în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •       Direcția Patrimoniu,

  • •      Serviciul Patrimoniu,

  • •       Birou Contabilitate Publică Sit.Financiara,

  • •      Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • •      dna Cîrpaci Aurica și dl. Colompar Nicolaie-Adrian.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Florian Pantea

Oradea, 30 noiembrie 2005 Nr.816.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin