Hotărârea nr. 815/2005

privind acceptarea donatiei d-lui stefanescu Barbu si d-nei stefanescu Florica reprezentând suprafata de 66 mp. teren identificat cu nr. cadastral 2343/1 inscris in CFndf 7842 Oradea, situat in Oradea str.Izvorului nr.93/M, cu destinatia de ”drum public

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-lui Ștefănescu Barbu și d-nei Ștefănescu Florica reprezentând suprafața de 66 mp. teren identificat cu nr. cadastral 2343/1 înscris în CFndf 7842 Oradea, situat în Oradea str.Izvorului nr.93/M, cu destinația de ”drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.150.096 din 15.11.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune acceptarea de către Consiliul Local a donației d-lui Ștefănescu Barbu și d-nei Ștefănescu Florica reprezentând suprafața de 66 mp. teren identificat cu nr. cadastral 2343/1 înscris în CFndf 7842 Oradea, situat în Oradea str.Izvorului nr.93/M, cu destinația de ”drum public”,

Prin Planul Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 571/2005 s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu-Casă familială str.Izvorului nr.93/M nr. cadastral 2343/1 și 2343/2 Oradea,

Conform ofertei de donație nr.297/02.11.2005 dl. Ștefănescu Barbu și d-na Ștefănescu Florica donează Municipiului Oradea suprafața de 66 mp. teren identificat cu nr. cadastral 2343/1 înscris în CFndf 7842 Oradea, situat în Oradea str.Izvorului nr.93/M în vederea dezvoltării rețelei stradale,

În baza art.7 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit.„f” și art. 46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Ștefănescu Barbu și d-nei Ștefănescu Florica reprezentând suprafața de 66 mp. teren identificat cu nr. cadastral 2343/1 înscris în CFndf 7842 Oradea, situat în Oradea str.Izvorului nr.93/M.

Art.2. Se aprobă trecerea suprafeței de 66 mp. teren identificat cu nr. cadastral 2343/1 înscris în CFndf 7842 Oradea în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Direcția Patrimoniu,

  • •  Serviciul Patrimoniu,

  • •  Birou Contabilitate Publică Sit.Financiara,

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • •  dl. Ștefănescu Barbu și d-na Ștefănescu Florica.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florian Pantea

CONTRASEMNEAZĂ


Oradea, 30 noiembrie 2005

Nr.815.

SECRETAR

Florian Dacin