Hotărârea nr. 813/2005

privind acceptarea donatiei d-lui Ghiata Catalin Lucian si d-nei Ghiata Floare reprezentând suprafata de 51 mp. teren, identificat cu nr. cadastral 6602/2, inscris in CFndf 5579 Oradea, situat in Oradea str. N. Beldiceanu nr.36, cu destinatia de ”drum p

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donației d-lui Ghiață Cătălin Lucian și d-nei Ghiață Floare reprezentând suprafața de 51 mp. teren, identificat cu nr. cadastral 6602/2, înscris în CFndf 5579 Oradea, situat în Oradea str. N. Beldiceanu nr.36, cu destinația de ”drum public”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 150.094 din 15.11.2005 prin care

Direcția Patrimoniu propune acceptarea de către Consiliul Local a donației d-lui Ghiață Cătălin Lucian și d-nei Ghiață Floare reprezentând suprafața de 51 mp. teren identificat cu nr. cadastral 6602/2 înscris în CFndf 5579 Oradea, situat în Oradea str. N. Beldiceanu nr.36, cu destinația de ”drum public”,

Prin Planul Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 579/2005 s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu-Casă familială str. N. Beldiceanu nr.36 nr. cadastral 6602 Oradea,

Conform ofertei de donație nr. 1869/10.11.2005 dl. Ghiață Cătălin Lucian și d-na Ghiață Floare donează Municipiului Oradea suprafața de 51 mp. teren identificat cu nr. cadastral 6602/2 înscris în CFndf 5579 Oradea, situat în Oradea str. N. Beldiceanu nr.36 în vederea dezvoltării rețelei stradale,

În baza art.7 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit.„f” și art. 46 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se acceptă donația d-lui Ghiață Cătălin Lucian și d-nei Ghiață Floare reprezentând suprafața de 51 mp. teren identificat cu nr. cadastral 6602/2, înscris în CFndf 5579 Oradea, situat în Oradea str. N.Beldiceanu nr.36.

Art.2. Se aprobă trecerea suprafeței de 51 mp. teren identificat cu nr. cadastral 6602/2 înscris în CFndf 5579 Oradea în proprietatea publică a Municipiului Oradea, cu destinația de ”drum public”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Direcția Patrimoniu,

  • •  Serviciul Patrimoniu,

  • •  Birou Contabilitate Publică Sit.Financiara,

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • •  dl. Ghiață Cătălin Lucian și d-na Ghiață Floare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Florian Pantea

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR


Oradea, 30 noiembrie 2005

Nr.813.

Florian Dacin