Hotărârea nr. 812/2005

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9219 in suprafata de 9555 mp. si nr. cadastral 9220 in suprafata de 1236 mp. situat in Oradea- zona soselei de centura

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Â R Â R E

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9219 în suprafață de 9555 mp. și nr. cadastral 9220 în suprafață de 1236 mp. situat în Oradea- zona șoselei de centură

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.150.093 din 15.11.2005, prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9219 în suprafață de 9555 mp. și nr. cadastral 9220 în suprafață de 1236 mp. situat în Oradea- zona șoselei de centură,

Nr. cadastral 9219 Oradea s-a constituit prin dezlipirea suprafeței de 9555 mp teren din nr topo 4680/1 înscris în CF 14.690 Oradea aflat în proprietatea Municipiului Oradea,

Nr. cadastral 9220 Oradea s-a constituit prin dezlipirea suprafeței de 1236 mp teren din nr topo 4683 înscris în CF 76.223 Oradea aflat în proprietatea Municipiului Oradea,

Ținând cont de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul art. 38 alin.(2) lit. „f” și art. 46 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă constituirea nr. cadastral 9219 și 9220 Oradea astfel:

Nr. cadastrale nou constituite

Nr.topo.din care se constituie nr.cadstral

Nr. C.F. în care este înscris nr.topo.

Suprafata de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafata ce se dezlipeste din nr.topo.si se constituie în nr.cadastral

-mp-

9219

4680/1

14690 Oradea

1.405.395

9.555

9220

4683

76223 Oradea

7.439

1.236

Art.2. Se aprobă Planul de amplasare și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9219 și 9220 Oradea, astfel:

Număr cadastral al bunului imobil

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

9219

9555

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

9220

1236

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu. Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Direcția Patrimoniu,

  • •  Serviciul Patrimoniu,

  • •  Biroul Cadastru topografi,

  • •  OCPI Bihor, Serviciul Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚÂ

Florian Pantea

Oradea, 30 noiembrie 2005


CONTRASEMNEAZĂ

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 „voturi”împotrivă

SECRETAR

Florian Dacin