Hotărârea nr. 81/2005

pentru aprobarea modificarii Hotarârii Consiliului Local nr. 1161 din 23.12.2004, privind aprobarea pretului de vânzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. topo. 8262/63 si 8262/82/a Oradea inscris in CF 13580 Oradea, in suprafata de 90 mp

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 1161 din 23.12.2004, privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. topo. 8262/63 și 8262/82/a Oradea înscris în CF 13580 Oradea, în suprafață de 90

mp, situat în Oradea str. Al. Vlahuță nr. 70

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.62.852 din 11.01.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 1161 din 23.12.2004 privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. topo 8262/63 și 8262/82/a Oradea înscris în CF 13580 Oradea, în suprafață de 90 mp, situat în Oradea, str. Al. Vlahuță nr. 70 .

Cu ocazia redactării contractului de vânzare cumpărarea și a verificării documentelor de proprietate a suprafeței de 90 mp. teren, s-a constatat că în extrasul CF eliberat în data de 10.11.2004 cu nr.8751 de către Biroul de carte funciară de pe lângă Judecătoria Oradea, în loc de nr topo 8862/83 și 8862/82/a s-au înscris în mod eronat nr topo 8262/83 și 8262/82/a.

În baza art. 38 alin.2 lit.f și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.1161/23.12.2004, privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. topo. 8262/63 și 8262/82/a Oradea înscris în CF 13580 Oradea, în suprafață de 90 mp, situat în Oradea str. Al. Vlahuță nr. 70, precum și a actelor premergătoare, în care, în mod eronat, în loc de parcele cu nr topo 8862/83 și 8862/82/a s-au înscris parcele cu nr topo 8262/83 și 8262/82/a.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primăria municipiului Oradea, Direcția Patrimoniu .

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Primăria municipiului Oradea,

  • -  Direcția Patrimoniu,

  • -  Serviciul Patrimoniu,

  • - SC Romanoexport SRL.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nicușor Lăpădatu

Oradea, 24 februarie 2005

CONTRASEMNEAZĂ


Nr.81.

SECRETAR

Florian Dacin